×

فردی با داشتن سند مالکیت دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی بطرفی

فردی با داشتن سند مالکیت دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی بطرفیت متصرفین داده است آیا آنان می توانند در جلسه اول دادگاه دادخواست متقابل مطالبه قیمت بنای احداثی را مطرح نمایند؟ یا اینکه در مقام دفاع مطرح می گردد؟ ممنون

فردی-با-داشتن-سند-مالکیت-دادخواست-خلع-ید-و-قلع-و-قمع-بنای-احداثی-بطرفیت-متصرفین-داده-است-آیا-آنان-می-توانند-در-جلسه-اول-دادگاه-دادخواست-متقابل-مطالبه-قیمت-بنای-احداثی-را-مطرح-نمایند؟-یا-اینکه-در-مقام-دفاع-مطرح-می-گردد؟-ممنون
وکیل  مطالبه قیمت بنای احداثی چون نیازمند رسیدگی و پرداخت هزینه دادرسی می باشد باید در غالب دادخواست مطرح گردد و در مورد سوال در قالب دادخواست تقابل.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.