جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

فردی با داشتن سند مالکیت دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی بطرفیت متصرفین داده است آیا آنان می توانند در جلسه اول دادگاه دادخواست متقابل مطالبه قیمت بنای احداثی را مطرح نمایند؟ یا اینکه در مقام دفاع مطرح می گردد؟ ممنون

2پاسخ

مطالبه قیمت بنای احداثی چون نیازمند رسیدگی و پرداخت هزینه دادرسی می باشد باید در غالب دادخواست مطرح گردد و در مورد سوال در قالب دادخواست تقابل.

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 28140754