×

سلام، میخواستم بپرسم نامه ی حمایت مالی که برای گرفتن ویزا تهیه می شود،

سلام، میخواستم بپرسم نامه ی حمایت مالی که برای گرفتن ویزا تهیه می شود، توسط دفترخانه ها نوشته می شود یا اینکه خود شخص باید متن آن را تهیه کند و به دفترخانه ها ببرد؟

سلام،-میخواستم-بپرسم-نامه-ی-حمایت-مالی-که-برای-گرفتن-ویزا-تهیه-می-شود،-توسط-دفترخانه-ها-نوشته-می-شود-یا-اینکه-خود-شخص-باید-متن-آن-را-تهیه-کند-و-به-دفترخانه-ها-ببرد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.