×

یک مغازه ته پاساژ دارم که مالکین بقیه مغازه ها.مغازا ها را از تفکیک خا

یک مغازه ته پاساژ دارم که مالکین بقیه مغازه ها.مغازا ها را از تفکیک خارج کرده اند ایا قانونی است ایا ماهیت پاساژ را خراب نکردا اند؟؟

یک-مغازه-ته-پاساژ-دارم-که-مالکین-بقیه-مغازه-ها.مغازا-ها-را-از-تفکیک-خارج-کرده-اند-ایا-قانونی-است-ایا-ماهیت-پاساژ-را-خراب-نکردا-اند؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.