×

در صورتی که حکم صادره به ضرر خواهان صادر گردد آیا توسط خوانده میتوان د

در صورتی که حکم صادره به ضرر خواهان صادر گردد آیا توسط خوانده میتوان در خواست اجرا ی حکم رانمود ؟ به استناد کدام ماده؟

در-صورتی-که-حکم-صادره-به-ضرر-خواهان-صادر-گردد-آیا-توسط-خوانده-میتوان-در-خواست-اجرا-ی-حکم-رانمود-؟-به-استناد-کدام-ماده؟
وکیل  درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له است یعنی کشی که حکم به نفع وی صادر شده، حال چه خواهان باشد چه خوانده دعوا.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.