×

پس از مرگ پدرم یک خانه و یک مغازه به ما ارث رسید (3 برادر و یک خواهر)

پس از مرگ پدرم یک خانه و یک مغازه به ما ارث رسید (3 برادر و یک خواهر) آن موقع به ترتیب 22 و 20 و 18 و خواهرمان 16 سال سن داشتیم. سهم ها تقسیم شد اما ما تمام آنها را دوباره به نام مادرمان زدیم.مغازه و خانه را فروختیم و کل مبلغ آنها را به صورت سرمایه به برادر و پسر دایی ام که شریک بودند و در بازار با هم کار می کردند دادیم.اما بعد از گذشت چند سال آن ها به گفته خودشان ورشکست شدند و تمام سرمایه ما از بین رفت.من چگونه می توانم حق خود را از آنها طلب کنم؟اصلا می شود من ادعایی کنم؟ برادر بزرگم که 22 ساله بود با پسر داییم شریک هستند.در ضمن هیچ قرار دادی مبنی بر دادن پول با آنها نبستیم چون فامیل بودیم و رابطه نزدیکی داشتیم.بله شاهد هم داریم.همسایه ها و خیلی ها از فامیل در جریان زندگی ما بودند.

پس-از-مرگ-پدرم-یک-خانه-و-یک-مغازه-به-ما-ارث-رسید-(3-برادر-و-یک-خواهر)-آن-موقع-به-ترتیب-22-و-20-و-18-و-خواهرمان-16-سال-سن-داشتیم.-سهم-ها-تقسیم-شد-اما-ما-تمام-آنها-را-دوباره-به-نام-مادرمان-زدیم.مغازه-و-خانه--را-فروختیم-و-کل-مبلغ-آنها-را-به-صورت-سرمایه-به-برادر-و-پسر-دایی-ام--که-شریک-بودند-و-در-بازار-با-هم-کار-می-کردند-دادیم.اما-بعد-از-گذشت-چند-سال-آن-ها-به-گفته-خودشان-ورشکست-شدند-و-تمام-سرمایه-ما-از-بین-رفت.من-چگونه-می-توانم-حق-خود-را-از-آنها-طلب-کنم؟اصلا-می-شود-من-ادعایی-کنم؟-برادر-بزرگم-که-22-ساله-بود-با-پسر-داییم-شریک-هستند.در-ضمن-هیچ-قرار-دادی-مبنی-بر-دادن-پول-با-آنها-نبستیم-چون-فامیل-بودیم-و-رابطه-نزدیکی-داشتیم.بله-شاهد-هم-داریم.همسایه-ها-و-خیلی-ها--از-فامیل-در-جریان-زندگی-ما-بودند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.