×

کارگر در صورتی که تولید شرکت کم شده باشد ‌‌- آیا کارفرما مجاز است ب

کارگر در صورتی که تولید شرکت کم شده باشد ‌‌- آیا کارفرما مجاز است بدون حقوق و بیمه کارگر را به مرخصی اجباری بفرستد؟ ‌- آیا کارفرما مجاز است کارگر را به مرخصی اجباری فرستاده و از مرخصی استحقاقی آن کم کند؟

کارگر
در-صورتی-که-تولید-شرکت-کم-شده-باشد-
‌‌--آیا-کارفرما-مجاز-است-بدون-حقوق-و-بیمه-کارگر-را-به-مرخصی-اجباری-بفرستد؟-
‌--آیا-کارفرما-مجاز-است-کارگر-را-به-مرخصی-اجباری-فرستاده-و-از-مرخصی-استحقاقی-آن-کم-کند؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.