×

همسر (زن) بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

همسر (زن) بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کرد و بعنوان پرستار بصورت استخدام پیمانی پذیرفته شد.در انتهای مراحل استخدامی بدون اینکه از ابتدا عنوان شده باشند از وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی اینکه تا 5 سال مستخدم نمیتواند تقاضای هیچگونه انتقال، ماموریت آموزشی، مامور به خدمت و... راگرفتند هم اکنون بعد از سه سال خدمت همسرم ،من بعنوان کارمند رسمی دولت به صورت ماموریت یکساله به استان گیلان مامور شده ام. اما دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هیچ یک از موارد انتقال، ماموریت بدون فوق العاده و یا مرخصی بدون حقوق وی موافقت نمینماید.حال می خواهم بدانم آیا اخذ تعهد محضری و ایجاد تعهد کاری به صورت مذکور بدون اینکه پیش از انجام آزمون و یادر شرایط استخدام عنوان شده باشد قانونی می باشد آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055-22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل 21 قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کندبه دیوان عدالت اداری شکایت نمایم اهمسر بنده ز نظر قوانین استخدامی چگونه باید رفتار کند که کمترین تضرر شامل حال وی گردد

همسر-(زن)-بنده-سه-سال-پیش-در-آزمون-استخدامی-دانشگاه-علوم-پزشکی-زاهدان-شرکت-کرد-و-بعنوان-پرستار-بصورت-استخدام-پیمانی-پذیرفته-شد.در-انتهای-مراحل-استخدامی-بدون-اینکه-از-ابتدا-عنوان-شده-باشند-از-وی-در-یکی-از-دفاتر-اسناد-رسمی-تعهدی-مبنی-اینکه-تا-5-سال-مستخدم-نمیتواند-تقاضای-هیچگونه-انتقال،-ماموریت-آموزشی،-مامور-به-خدمت-و...-راگرفتند
هم-اکنون--بعد-از-سه-سال-خدمت-همسرم-،من-بعنوان-کارمند-رسمی-دولت-به-صورت-ماموریت-یکساله-به-استان-گیلان-مامور-شده-ام.-اما-دانشگاه-علوم-پزشکی-زاهدان-با-هیچ-یک-از-موارد-انتقال،-ماموریت-بدون-فوق-العاده-و-یا-مرخصی-بدون-حقوق-وی-موافقت-نمینماید.حال-می-خواهم-بدانم-

آیا-اخذ-تعهد-محضری-و-ایجاد-تعهد-کاری-به-صورت-مذکور-بدون-اینکه-پیش-از-انجام-آزمون-و-یادر--شرایط-استخدام-عنوان--شده-باشد-قانونی-می-باشد

آیا-بنده-می-توانم-با-توجه-به-لزوم-تبعیت-زن-از-شوهر-و-مستنداً-به-بخشنامه-شماره-168-75/م/16055-22/1/1375-معاون-اول-ریاست-جمهوری-وقت-مبنی-بر-این-که-با-توجه-به-اصل-21-قانون-اساسی-باید-در-قوانین-و-مقررات-و-برنامه-ریزی-های-مربوط،-تشکیل-و-حمایت-از-خانواده-مورد-توجه-قرار-گیرد-و-اینک-ترتیبی-اتخاذ-شود-که-محل-کار-همسران-به-تبعیت-از-شوهر-تغییر-پیدا-کندبه-دیوان-عدالت-اداری-شکایت-نمایم

اهمسر-بنده-ز-نظر-قوانین-استخدامی-چگونه-باید-رفتار-کند-که-کمترین-تضرر-شامل-حال-وی-گردد
وکیل  پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.