×

با سلام و عرض خسته نباشید.اینجانب واحد مسکونی خود را به شخصی در تاریخ

با سلام و عرض خسته نباشید.اینجانب واحد مسکونی خود را به شخصی در تاریخ 20/07/1388 از طریق آژانس مسکن کرایه دادم.شرایط قرارداد اول به این صورت نوشته و توافق گردید که مبلغ شش میلیون رهن و ماهانه مبغ صد هشتاد هزارتومان بابت کرایه باید به اینجانب پرداخت شود و بابت هر روز دیرکرد اجاره میبایستی روزانه مبلغ سی هزارتومان جریمه پرداخت شود.مستاجر در آن زمان مبلغ چهار و نیم میلیون بابت رهن به اینجانب داد و گفت ما بقی مبلغ رهن(یک و نیم میلیون دیگر) را ظرف مدت یک هفته به شما خواهم داد و من نیز پذیرفتم.متاسفانه مستاجر ظرف یک هفته که نه در یک ماه نیز نتوانست ما بقی پول را بدهد و مدام دروغ و وعده فردا یا پس فردا می داد و به ناچار کرایه را به دویست و بیست و پنج هزارتومان در اجاره نامه و در آژانس مسکن افزایش دادیم.متاسفانه در پرداخت سررسید کرایه ماه اول نیز تاخیر ده روزه افتاد که اینجانب به مستاجر اعتراض و درخواست تخلیه واحد مسکونی را از آژانس با این شرایط نمودم.مستاجر از اینجانب درخواست بخشش و اینکه در این ایام گرفتاری داشته است نمود و کرایه ماه اول به اضافه کرایه ده روز از ماه دوم را به اینجانب پرداخت گردید و بنا بر این شد که سررسید پرداخت کرایه ها از روز بیستم هر ماه به یکم هر ماه تغییر پیدا کند.همچنین با توجه به شرایط فوق با توافق طرفین متن زیر نیز در اجاره نامه و در آژانس مسکن به شرایط قرارداد اضافه گردید( در مورخ ... آقای.. (موجر) و آقای ...(مستاجر) به دفتر املاک .. مراجعه نموده و طبق توافق حاصله فی ما بین طرفین چنانچه مستاجر ظرف سررسید اجاره بها به مبلغ دویست و بیست و پنج هزار تومان را واریز ننماید روزانه مبلغ یک میلیون ریال(صد هزار تومان) بابت دیر کرد اجاره بها به موجر پرداخت نماید و مستاجر موظف و مکلف است ظرف ده روز واحد را تخلیه و بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح واحد را تخلیه و تحویل موجر نماید و مستاجر تمامی ضرر و زیان وارده به موجر را پرداخت نماید).متن فوق توسط اینجانب و مستاجر و دو نفر شهود به امضا رسیده و توسط آژانس مسکن نیز مهر گردید.اکنون حدود ده روز از سررسید کرایه ماه دوم میگذرد و این بار نیز مستاجر وعده امروز و فردا میدهد و دروغ های فراوان میگوید.از وقتی با اعتراض اینجانب روبرو شد دیگر به تلفن اینجانب جواب نمیدهد و یا تلفن خود را خاموش میکند و در خانه هم را به رویم باز نمیکند.حال با توجه به شرایط فوف از شما درخواست راهنمائی دارم اینکه برای شکایت و تخلیه واحد باید به کجا مراجعه نمایم ؟حکم تخلیه را حداکثر چند روزه میتوانم بگیرم؟اگر حکم تخلیه گرفته و در واحد را باز نکند تکلیف چیست؟با توجه به توافق حاصله فی مابین در آژانس و شرایط قرارداد آیا میتوان طبق آن خسارت دیر کرد و ضرر و زیان را گرفت؟آیا میتوان به یک وکیل وکالت داد و کارهای مربوطه را دنبال کند؟در صورت گرفتن وکیل توسط اینجانب میتوان حق توکیل و کیل اینجانب را نیز از مستاجر دریافت نمود؟ پیشاپیش از راهنمائی شما کمال تشکر را دارم.

با-سلام-و-عرض-خسته-نباشید.اینجانب-واحد-مسکونی-خود-را-به-شخصی-در-تاریخ-20/07/1388-از-طریق-آژانس-مسکن-کرایه-دادم.شرایط-قرارداد-اول-به-این-صورت-نوشته-و-توافق-گردید-که-مبلغ-شش-میلیون-رهن-و-ماهانه-مبغ-صد-هشتاد-هزارتومان-بابت-کرایه-باید-به-اینجانب-پرداخت-شود-و-بابت-هر-روز-دیرکرد-اجاره-میبایستی-روزانه-مبلغ-سی-هزارتومان-جریمه-پرداخت-شود.مستاجر-در-آن-زمان-مبلغ-چهار-و-نیم-میلیون-بابت-رهن-به-اینجانب-داد-و-گفت-ما-بقی-مبلغ-رهن(یک-و-نیم-میلیون-دیگر)-را-ظرف-مدت-یک-هفته-به-شما-خواهم-داد-و-من-نیز-پذیرفتم.متاسفانه-مستاجر-ظرف-یک-هفته-که-نه-در-یک-ماه-نیز-نتوانست-ما-بقی-پول-را-بدهد-و-مدام-دروغ-و-وعده-فردا-یا-پس-فردا-می-داد-و-به-ناچار-کرایه-را-به-دویست-و-بیست-و-پنج-هزارتومان-در-اجاره-نامه-و-در-آژانس-مسکن-افزایش-دادیم.متاسفانه-در-پرداخت-سررسید--کرایه-ماه-اول-نیز-تاخیر-ده-روزه-افتاد-که-اینجانب-به-مستاجر-اعتراض-و-درخواست-تخلیه-واحد-مسکونی-را-از-آژانس-با-این-شرایط-نمودم.مستاجر-از-اینجانب-درخواست-بخشش-و-اینکه-در-این-ایام-گرفتاری-داشته-است-نمود-و-کرایه-ماه-اول-به-اضافه-کرایه-ده-روز-از-ماه-دوم-را-به-اینجانب-پرداخت-گردید-و-بنا-بر-این-شد-که-سررسید-پرداخت-کرایه-ها-از-روز-بیستم-هر-ماه-به-یکم-هر-ماه-تغییر-پیدا-کند.همچنین-با-توجه-به-شرایط-فوق-با-توافق-طرفین-متن-زیر-نیز-در-اجاره-نامه-و-در-آژانس-مسکن-به-شرایط-قرارداد-اضافه-گردید(-در-مورخ-...-آقای..-(موجر)-و-آقای-...(مستاجر)-به-دفتر-املاک-..-مراجعه-نموده-و-طبق-توافق-حاصله-فی-ما-بین-طرفین-چنانچه-مستاجر-ظرف--سررسید-اجاره-بها-به-مبلغ-دویست-و-بیست-و-پنج-هزار-تومان-را-واریز-ننماید-روزانه-مبلغ-یک-میلیون-ریال(صد-هزار-تومان)-بابت-دیر-کرد-اجاره-بها-به-موجر-پرداخت-نماید-و-مستاجر-موظف-و-مکلف-است-ظرف-ده-روز-واحد-را-تخلیه-و-بدون-مراجعه-به-مراجع-ذیصلاح-واحد-را-تخلیه-و-تحویل-موجر-نماید-و-مستاجر-تمامی-ضرر-و-زیان-وارده-به-موجر-را-پرداخت-نماید).متن-فوق-توسط-اینجانب-و-مستاجر-و-دو-نفر-شهود-به-امضا-رسیده-و-توسط-آژانس-مسکن-نیز-مهر-گردید.اکنون-حدود-ده-روز-از-سررسید-کرایه-ماه-دوم-میگذرد-و-این-بار-نیز-مستاجر-وعده-امروز-و-فردا-میدهد-و-دروغ-های-فراوان-میگوید.از-وقتی-با-اعتراض-اینجانب-روبرو-شد-دیگر-به-تلفن-اینجانب-جواب-نمیدهد-و-یا-تلفن-خود-را-خاموش-میکند-و-در-خانه-هم-را-به-رویم-باز-نمیکند.حال-با-توجه-به-شرایط-فوف-از-شما-درخواست-راهنمائی-دارم-اینکه--برای-شکایت-و-تخلیه-واحد-باید-به-کجا-مراجعه-نمایم-؟حکم-تخلیه-را-حداکثر-چند-روزه-میتوانم-بگیرم؟اگر-حکم-تخلیه-گرفته-و-در-واحد-را-باز-نکند-تکلیف-چیست؟با-توجه-به-توافق-حاصله-فی-مابین-در-آژانس-و-شرایط-قرارداد-آیا-میتوان-طبق-آن-خسارت-دیر-کرد-و-ضرر-و-زیان-را-گرفت؟آیا-میتوان-به-یک-وکیل-وکالت-داد-و-کارهای-مربوطه-را-دنبال-کند؟در-صورت-گرفتن-وکیل-توسط-اینجانب-میتوان-حق-توکیل-و-کیل-اینجانب-را-نیز-از-مستاجر-دریافت-نمود؟-پیشاپیش-از-راهنمائی-شما-کمال-تشکر-را-دارم.
تخلیه عین مستاجره با توجه به شروطی که شما در قرارداد خود اورده اید بسیار سریع است و می توانید از طریق شورای حل اختلاف ظرف حداکثر 10 روز انجام دهید. بله امکام اخذ حق الوکاله از محکوم علیه وجود دارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.