×

سلام من محمدهادی.. هستم وحدود1سال است که مشکلی برام پیش امده که زندگیم

سلام من محمدهادی.. هستم وحدود1سال است که مشکلی برام پیش امده که زندگیم رامختل کرده وحتی تمام داراییم وزندگیم واعتبارو آبرویم همه وهمه یکجاازدستم رفت که باعثش یک زن شارلاتن است..... حدودابرج 3سال 87 بودکه بازنی بنام فرح 42ساله بود اشناشدم وچنان باهم جورشده بودیم که تمام لحظات زندگیم رامشغول خودکرده بود حتی ازخانواده ودوستانم نیز جدایم کرده بود...راستی باهم رابطه...هم داشتیم.بعدازگذشت 9ماه منوبادخترخواهرش اشناکردومنوان دخترباهم رابطه برقرارکردیم.که بعداز1ماه من به زنه جریان راگفتم ورفتم خواستگاری دخترخواهرش که فرح باعث بهم خوردنش شدوازانروز اوشروع کردبه دشمنی بامن وهروزبایکی ازدوستان خودم که اسمش حمیدرضابودوبافتنه انگیزی که کردباعث شداوهم بافرح دست بیکی کنندوهمراه پسرخواهرش حامدبرادرهمون دختره که رفتم خواستگاریش شروع بتهدیدواذیت واذارکردنندتاجایی که امان راازمن گرفتنندوقرارم رابیقرارکردند من که معشوقه ان زن بودم وهمیشه برای من خرجهای کلان وپولهای زیادی واسم میکردوازهمه جور بهم میرسیدونفس من راکشت وبعبارتی قتل نفس کرده بود...شرمندم سرتونم درداوردم...واین تهدیدهاتاجایی ادامه پیداکردکه من دیگرنمیتونستم تود شهربمونم وازانجاامدم بیرون وبعداز یک ماه بدرخانه مابااسلحه شلیک کردن بخدادارم دیوونه میشم خواهشامنو راهنمایی کنید مشکلم حل بشه ازجان ودل برای جبران زحمتتون تلاش میکنم والان اون پسرخواهرش ادعای کرده که ازمن حدود7ملیون تومان که یعنی بابت شراکت بمن داده رو میحواد ورفته شکایت کرده وانهاهیچگونه مدرکی از من ندارندوحتی قبل ازهمه این اتفاقهابه مغازه من حمله کردن ومنوتهدیدبه قتل کردن وازمن میحواستن سفته های 7ملیونی امضا کنم ومن امضانکردم والان میخوان تودادگاه با2نفرکه ازقبل باهم دست بیکی کردن برعلیه من بدهند...مننتظرراهنمایتان هستم...

سلام-من-محمدهادی..-هستم-وحدود1سال-است-که-مشکلی-برام-پیش-امده-که-زندگیم-رامختل-کرده-وحتی-تمام-داراییم-وزندگیم-واعتبارو-آبرویم-همه-

وهمه-یکجاازدستم-رفت-که-باعثش-یک-زن-شارلاتن-است.....
حدودابرج-3سال-87-بودکه-بازنی-بنام-فرح-42ساله-بود-اشناشدم-وچنان-باهم-جورشده-بودیم-که-تمام-لحظات-زندگیم-رامشغول-خودکرده-بود
حتی-ازخانواده-ودوستانم-نیز-جدایم-کرده-بود...راستی-باهم-رابطه...هم-داشتیم.بعدازگذشت-9ماه-منوبادخترخواهرش-اشناکردومنوان-دخترباهم-رابطه-

برقرارکردیم.که-بعداز1ماه-من-به-زنه-جریان-راگفتم-ورفتم-خواستگاری-دخترخواهرش-که-فرح-باعث-بهم-خوردنش-شدوازانروز-اوشروع
کردبه-دشمنی-بامن-وهروزبایکی-ازدوستان-خودم-که-اسمش-حمیدرضابودوبافتنه-انگیزی-که-کردباعث-شداوهم-بافرح-دست-بیکی-کنندوهمراه-

پسرخواهرش-حامدبرادرهمون-دختره-که-رفتم-خواستگاریش-شروع-بتهدیدواذیت-واذارکردنندتاجایی-که-امان-راازمن-گرفتنندوقرارم-رابیقرارکردند
من-که-معشوقه-ان-زن-بودم-وهمیشه-برای-من-خرجهای-کلان-وپولهای-زیادی-واسم-میکردوازهمه-جور-بهم-میرسیدونفس-من-راکشت-وبعبارتی-قتل-نفس-

کرده-بود...شرمندم-سرتونم-درداوردم...واین-تهدیدهاتاجایی-ادامه-پیداکردکه-من-دیگرنمیتونستم-تود-شهربمونم-وازانجاامدم-بیرون-وبعداز
یک-ماه-بدرخانه-مابااسلحه-شلیک-کردن-بخدادارم-دیوونه-میشم-خواهشامنو-راهنمایی-کنید-
مشکلم-حل-بشه-ازجان-ودل-برای-جبران-زحمتتون-تلاش-میکنم-والان-اون-پسرخواهرش-ادعای-کرده-که-ازمن-حدود7ملیون-تومان-که-یعنی-بابت-شراکت-بمن-

داده-رو-میحواد-ورفته-شکایت-کرده-وانهاهیچگونه-مدرکی-از-من-ندارندوحتی-قبل-ازهمه-این-اتفاقهابه-مغازه-من-حمله-کردن-ومنوتهدیدبه-قتل-کردن-

وازمن-میحواستن-سفته-های-7ملیونی-امضا-کنم-ومن-امضانکردم-والان-میخوان-تودادگاه-با2نفرکه-ازقبل-باهم-دست-بیکی-کردن-برعلیه-من-

بدهند...مننتظرراهنمایتان-هستم...
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.