×

با سلام :اگر وامی بین وام گیرنده ودو نفر ضامن دیگربه صورت مساوی تقسیم

با سلام :اگر وامی بین وام گیرنده ودو نفر ضامن دیگربه صورت مساوی تقسیم شده باشد و وام گیرنده ویکی از ضامنین سهم خود را داده باشند ولی ضامن دیگر که در دریافت وام شریک بوده از دادن سهم خود امتناع ورزد دال بر اینکه مدرکی هم نداشته باشی ولی دو نفر شاهد بالغ وصالح براین قضیه شهادت بدهند چطور میتوان او را وادار به دادن سهم خود کرد.با تشکر لطفاجواب را سریعتر ارسال فرمایید

با-سلام-:اگر-وامی-بین-وام-گیرنده-ودو-نفر-ضامن-دیگربه-صورت-مساوی-تقسیم-شده-باشد-و-وام-گیرنده-ویکی-از-ضامنین-سهم-خود-را-داده-باشند-ولی-ضامن-دیگر-که-در-دریافت-وام-شریک-بوده-از-دادن-سهم-خود-امتناع-ورزد-دال-بر-اینکه-مدرکی-هم-نداشته-باشی-ولی-دو-نفر-شاهد-بالغ-وصالح-براین-قضیه-شهادت-بدهند-چطور-میتوان-او-را-وادار-به-دادن-سهم-خود-کرد.با-تشکر-لطفاجواب-را-سریعتر-ارسال-فرمایید
با سلام با طرح موضوع در محاکم حقوقی و اثبات آن

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.