×

سلام به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان به خواسته اصالح شناسنام

سلام به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان به خواسته اصالح شناسنامه از نظر تاریخ تولد و اصالح آن از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۶۷ به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۶، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، اظهارات خواهان، صرفنظر از عدم معرفی نماینده و ارسال الیحه از سوی خوانده در دادگاه علی رغم ابالغ واقعی، با عنایت به اینکه دعوی تغییر سن بیش از ۵ سال به موجب ماده واحده و تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ ممنوع و مقرر نموده تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع و صرفا تغییر سن بیش از ۵ سال در صالحیت کمیسیون ماده واحده قانون مزبور می باشد و نه در صالحیت دادگستری لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با اختیار حاصله از ماده واحده قانون صدالذکر و نیز ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. این که برام اومده یعنی چی؟ باید چکار کنم؟ با درخواستم موافقت شده یا نشده؟

سلام
به-طرفیت-اداره-ثبت-احوال-شهرستان
اصفهان-به-خواسته-اصالح-شناسنامه-از-نظر-تاریخ-تولد-و-اصالح-آن-از-تاریخ-۰۱/۰۱/۱۳۶۷-به-تاریخ-۲۴/۱۱/۱۳۶۶،
دادگاه-با-بررسی-اوراق-و-محتویات-پرونده،-اظهارات-خواهان،-صرفنظر-از-عدم-معرفی-نماینده-و-ارسال-الیحه-از-سوی
خوانده-در-دادگاه-علی-رغم-ابالغ-واقعی،-با-عنایت-به-اینکه-دعوی-تغییر-سن-بیش-از-۵-سال-به-موجب-ماده-واحده-و-تبصره
قانون-حفظ-اعتبار-اسناد-سجلی-و-جلوگیری-از-تزلزل-آنها-مصوب-۱۳۶۷-ممنوع-و-مقرر-نموده-تغییر-تاریخ-تولد-اشخاص
ممنوع-و-صرفا-تغییر-سن-بیش-از-۵-سال-در-صالحیت-کمیسیون-ماده-واحده-قانون-مزبور-می-باشد-و-نه-در-صالحیت
دادگستری-لذا-دعوی-خواهان-به-کیفیت-مطروحه-قابلیت-استماع-نداشته-و-با-اختیار-حاصله-از-ماده-واحده-قانون-صدالذکر
و-نیز-ماده-۲-قانون-آئین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقالب-در-امور-مدنی-قرار-عدم-استماع-دعوی-صادر-و-اعالم-می
گردد.-رای-صادره-ظرف-مهلت-بیست-روز-پس-از-ابالغ-قابل-اعتراض-در-محاکم-محترم-تجدیدنظر-استان-اصفهان-می-باشد.
این-که-برام-اومده-یعنی-چی؟-باید-چکار-کنم؟-با-درخواستم-موافقت-شده-یا-نشده؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.