×

با سلام و عرض ادب بابت متن طولانی معذرت میخواهم طبق قرارداد دو ملک ت

با سلام و عرض ادب بابت متن طولانی معذرت میخواهم طبق قرارداد دو ملک تجمیع شده به شخصی برای ساخت بصورت ۶ طبقه مسکونی در سال ۹۱ واگذار می‌شود. سهم مالکین طبقات ۲،۱و۳ و سهم سازنده طبقات ۵،۴ و۶ است. ساختمان تخریب نشده سازنده طبقه ۵ و بعد از تخریب طبقه ۶ را پیش فروش میکند. بر اساس قرارداد بعد از زدن سقف ها از هر ملک ۱.۵ دانگ به ایشان انتقال داده می‌شود و قرار بود که ۱.۵ دانگ باقی بعد از تحویل واحدها انجام شود. در ادامه روند ساخت، سازنده زندانی می‌شوند و ساختمان در مرحله نازک کاری متوقف می‌شود. مالکین و خریداران بدون تامین دلیل اقدام به ادامه کار به این صورت می‌دهند که هزینه مشاعات تقسیم بر طرفین می‌شود و هر شخص هم واحد خود را آماده می‌کند در نهایت در سال ۹۴ ساختمان تمام می‌شود ( به جز بحث آتش نشانی، صورت مجلس تفکیکی و پایان کار) و مالکین و خریداران در طبقات خود و همسر سازنده نیز در طبقه ۴ که طبق قرارداد برای سازنده بوده است ساکن می‌شوند. سال ۹۶ سازنده ۱.۵ دانگی که از مالکین وکالت داشته اند را به همسر خود انتقال می‌دهد و این خانم هم اقدام به دریافت سند تک برگی از هر ملک نسبت به آن ۱.۵ دانگ می‌کند. سازنده ازاد می‌شوند و ادعا می‌کنند خریداران از طرف من نماینده بوده اند و کار ساختمان را آنها تمام کرده اند و در سال ۹۴ واحدها را به شما تحویل داده اند و طلب خسارت روزانه و انتقال ۱.۵ دانگ باقی را می‌کنند که با مخالفت مالکین به جهت اینکه هیچ واحدی از طرف شما به ما تحویل داده نشده است چونکه شما در زندان بودی و ما خودمان کار ساختمان را تمام کردیم و شما به ما بدهکار هستی و بر اساس بندی در قرارداد که ذکر شده؛ طرفین اقرار صریح می‌نمایند که انتقال ۵۰ درصد از ملک موصوفه به صورت قطعی صرفا در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوی مالکین به نامبرده صورت می گیرد و سازنده طبق مفاد این قرارداد به مالکین اصالتا، وکالتا حق ساقط نمودن اعتبار انتقال مذکور را با استناد به ماده ۲۳۹ قانون مدنی اعطا می‌نماید به گونه ی که حقوق مالکین محفوظ بماند. در خواست سازنده را رد می‌کنند و سازنده اقدام به شکایت می‌کنند به این شرح؛ براساس اینکه واحدها در سال ۹۴ تحویل شما شده است و اقدام به انتقال سند نکرده اید روزانه ۲۵۰هزار تومان به من ضرر زده اید و طلب خسارت روزانه از سال ۹۴ و انتقال ۱.۵ دانگ باقی را می‌کنند. سوال؛ ۱-بین طرفین هیچ صورتجلسه تحویلی امضاء نشده است، آیا ادعای سازنده درست است؟ می‌تواند از مالکین خسارت دریافت کند و آنها را ملزم به انتقال سند کند با توجه به اینکه مالکین خودشان واحدهای خود را تجهیز کرده اند؟ ۲-با توجه به اینکه در قرارداد بندی در خصوص انجام بحث آتش نشانی نداریم آیا سازنده می‌تواند از اجرای آن شانه خالی کند و بگویید به من ارتباطی ندارد. در صورتی که بحث آتش نشانی برای آپارتمان های بیش از ۵ طبقه الزامی است. ۳-بر اساس این اتفاقات که شرح داده شد آیا این بند در حال حاضر قابلیت اجرای دارد؟ (با توجه به اینکه بحث آتش نشانی و صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار همچنان باقی مانده است). چنانچه سازنده بدون دلیل موجه و به دلیل عدم توانایی مالی از ادامه و تکمیل کار خودداری ورزد حداکثر پس از گذشت دو ماه ضمن پرداخت ضرر و زیان به مبلغ یک میلیون ریال هر روز کاری و همچنین پرداخت هرگونه بدهی معوقه که بر عهده سازنده است. توضیح اینکه مالکین پس از برآورد هزینه های انجام شده و کسر ضرر و زیان قید شده محق به فسخ یک طرفه قرارداد مشارکت می‌باشند و می‌توانند مورد مشارکت را جهت تکمیل به شخص ثالثی واگذار کنند. همزمان با شکایت سازنده، همسر ایشان هم شکایتی به این عنوان مطرح می‌کنند؛ نظر به اینکه اینجانبه مالک رسمی و قانونی پلاک های ثبتی فوق الذکر به نسبت ۱.۵ دانگ از هر کدام(عرصه و اعیان) می‌باشم و با عنایت به اینکه خواندگان بدون هماهنگی و اذن، واحدهای مربوطه را اجاره داده اند و از طرفی از تاریخ انتقال رسمی هیچگونه قراردادی با اینجانبه ندارند و هیچگونه اجاره و سهمی به اینجانبه پرادخت نکرده اند در خواست محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و انتفاع به نسبت ۱.۵ دانگ با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری از تاریخ ۱۱/۰۹/۹۶ لغایت صدور حکم دارم. سوال؛ ۱-در قرار داد سهم مالکین به متراژ و شماره طبقه ذکر شده است و مالکین بر همین اساس واحدهای خود را اجاره داده اند. آیا دعوای مطرح شده از جانب این خانم درست است و مالکین باید اجرت المثل پرداخت کنند در صورتی که سازنده ۱.۵ دانگی را به نام همسرش کرده که قبلا آن را فروخته و خریداران در حال سکونت هستند و مالکین هیچ تصرفی بر روی واحدهای ایشان نداشته اند. ۲-از انجا که مالکین ۱.۵ دانگ انتقال داده اند اما سازنده و خریداران ۱.۵ دانگ بیشتر تصرف کرده اند.مالکین می‌توانند طرح دعوا کنند که شما بیشتر از سهمی که به نامت است را تصرف کردی و اجرت المثل بگیرند. اگر می‌شود چه باید انجام داد از وقتی که میگذارید سپاسگذارم

با-سلام-و-عرض-ادب
بابت-متن-طولانی-معذرت-میخواهم
طبق-قرارداد-دو-ملک-تجمیع-شده-به-شخصی-برای-ساخت-بصورت-۶-طبقه-مسکونی-در-سال-۹۱-واگذار-می‌شود.-سهم-مالکین-طبقات-۲،۱و۳-و-سهم-سازنده-طبقات-۵،۴-و۶-است.-ساختمان-تخریب-نشده-سازنده-طبقه-۵-و-بعد-از-تخریب-طبقه-۶-را-پیش-فروش-میکند.
بر-اساس-قرارداد-بعد-از-زدن-سقف-ها-از-هر-ملک-۱.۵-دانگ-به-ایشان-انتقال-داده-می‌شود-و-قرار-بود-که-۱.۵-دانگ-باقی-بعد-از-تحویل-واحدها-انجام-شود.-در-ادامه-روند-ساخت،-سازنده-زندانی-می‌شوند-و-ساختمان-در-مرحله-نازک-کاری-متوقف-می‌شود.
مالکین-و-خریداران-بدون-تامین-دلیل-اقدام-به-ادامه-کار-به-این-صورت-می‌دهند-که-هزینه-مشاعات-تقسیم-بر-طرفین-می‌شود-و-هر-شخص-هم-واحد-خود-را-آماده-می‌کند-در-نهایت-در-سال-۹۴-ساختمان-تمام-می‌شود-(-به-جز-بحث-آتش-نشانی،-صورت-مجلس-تفکیکی-و-پایان-کار)-و-مالکین-و-خریداران-در-طبقات-خود-و-همسر-سازنده-نیز-در-طبقه-۴-که-طبق-قرارداد-برای-سازنده-بوده-است-ساکن-می‌شوند.
سال-۹۶-سازنده-۱.۵-دانگی-که-از-مالکین-وکالت-داشته-اند-را-به-همسر-خود-انتقال-می‌دهد-و-این-خانم-هم-اقدام-به-دریافت-سند-تک-برگی-از-هر-ملک-نسبت-به-آن-۱.۵-دانگ-می‌کند.
سازنده-ازاد-می‌شوند-و-ادعا-می‌کنند-خریداران-از-طرف-من-نماینده-بوده-اند-و-کار-ساختمان-را-آنها-تمام-کرده-اند-و-در-سال-۹۴-واحدها-را-به-شما-تحویل-داده-اند-و-طلب-خسارت-روزانه-و-انتقال-۱.۵-دانگ-باقی-را-می‌کنند-که-با-مخالفت-مالکین-به-جهت-اینکه-هیچ-واحدی-از-طرف-شما-به-ما-تحویل-داده-نشده-است-چونکه-شما-در-زندان-بودی-و-ما-خودمان-کار-ساختمان-را-تمام-کردیم-و-شما-به-ما-بدهکار-هستی-و-بر-اساس-بندی-در-قرارداد-که-ذکر-شده؛
طرفین-اقرار-صریح-می‌نمایند-که-انتقال-۵۰-درصد-از-ملک-موصوفه-به-صورت-قطعی-صرفا-در-قبال-ایفای-کامل-تعهدات-مندرج-در-قرارداد-از-سوی-مالکین-به-نامبرده-صورت-می-گیرد-و-سازنده-طبق-مفاد-این-قرارداد-به-مالکین-اصالتا،-وکالتا-حق-ساقط-نمودن-اعتبار-انتقال-مذکور-را-با-استناد-به-ماده-۲۳۹-قانون-مدنی-اعطا-می‌نماید-به-گونه-ی-که-حقوق-مالکین-محفوظ-بماند.
در-خواست-سازنده-را-رد-می‌کنند-و-سازنده-اقدام-به-شکایت-می‌کنند-به-این-شرح؛
براساس-اینکه-واحدها-در-سال-۹۴-تحویل-شما-شده-است-و-اقدام-به-انتقال-سند-نکرده-اید-روزانه-۲۵۰هزار-تومان-به-من-ضرر-زده-اید-و-طلب-خسارت-روزانه-از-سال-۹۴-و-انتقال-۱.۵-دانگ-باقی-را-می‌کنند.
سوال؛
۱-بین-طرفین-هیچ-صورتجلسه-تحویلی-امضاء-نشده-است،-آیا-ادعای-سازنده-درست-است؟-می‌تواند-از-مالکین-خسارت-دریافت-کند-و-آنها-را-ملزم-به-انتقال-سند-کند-با-توجه-به-اینکه-مالکین-خودشان-واحدهای-خود-را-تجهیز-کرده-اند؟
۲-با-توجه-به-اینکه-در-قرارداد-بندی-در-خصوص-انجام-بحث-آتش-نشانی-نداریم-آیا-سازنده-می‌تواند-از-اجرای-آن-شانه-خالی-کند-و-بگویید-به-من-ارتباطی-ندارد.-در-صورتی-که-بحث-آتش-نشانی-برای-آپارتمان-های-بیش-از-۵-طبقه-الزامی-است.
۳-بر-اساس-این-اتفاقات-که-شرح-داده-شد-آیا-این-بند-در-حال-حاضر-قابلیت-اجرای-دارد؟-(با-توجه-به-اینکه-بحث-آتش-نشانی-و-صورت-مجلس-تفکیکی-و-اخذ-پایان-کار-همچنان-باقی-مانده-است).
چنانچه-سازنده-بدون-دلیل-موجه-و-به-دلیل-عدم-توانایی-مالی-از-ادامه-و-تکمیل-کار-خودداری-ورزد-حداکثر-پس-از-گذشت-دو-ماه-ضمن-پرداخت-ضرر-و-زیان-به-مبلغ-یک-میلیون-ریال-هر-روز-کاری-و-همچنین-پرداخت-هرگونه-بدهی-معوقه-که-بر-عهده-سازنده-است.-توضیح-اینکه-مالکین-پس-از-برآورد-هزینه-های-انجام-شده-و-کسر-ضرر-و-زیان-قید-شده-محق-به-فسخ-یک-طرفه-قرارداد-مشارکت-می‌باشند-و-می‌توانند-مورد-مشارکت-را-جهت-تکمیل-به-شخص-ثالثی-واگذار-کنند.

همزمان-با-شکایت-سازنده،-همسر-ایشان-هم-شکایتی-به-این-عنوان-مطرح-می‌کنند؛
نظر-به-اینکه-اینجانبه-مالک-رسمی-و-قانونی-پلاک-های-ثبتی-فوق-الذکر-به-نسبت-۱.۵-دانگ-از-هر-کدام(عرصه-و-اعیان)-می‌باشم-و-با-عنایت-به-اینکه-خواندگان-بدون-هماهنگی-و-اذن،-واحدهای-مربوطه-را-اجاره-داده-اند-و-از-طرفی-از-تاریخ-انتقال-رسمی-هیچگونه-قراردادی-با-اینجانبه-ندارند-و-هیچگونه-اجاره-و-سهمی-به-اینجانبه-پرادخت-نکرده-اند-در-خواست-محکومیت-خواندگان-به-پرداخت-اجرت-المثل-ایام-تصرف-و-انتفاع-به-نسبت-۱.۵-دانگ-با-جلب-نظر-کارشناسی-رسمی-دادگستری-از-تاریخ-۱۱/۰۹/۹۶-لغایت-صدور-حکم-دارم.

سوال؛
۱-در-قرار-داد-سهم-مالکین-به-متراژ-و-شماره-طبقه-ذکر-شده-است-و-مالکین-بر-همین-اساس-واحدهای-خود-را-اجاره-داده-اند.-آیا-دعوای-مطرح-شده-از-جانب-این-خانم-درست-است-و-مالکین-باید-اجرت-المثل-پرداخت-کنند-در-صورتی-که-سازنده-۱.۵-دانگی-را-به-نام-همسرش-کرده-که-قبلا-آن-را-فروخته-و-خریداران-در-حال-سکونت-هستند-و-مالکین-هیچ-تصرفی-بر-روی-واحدهای-ایشان-نداشته-اند.
۲-از-انجا-که-مالکین-۱.۵-دانگ-انتقال-داده-اند-اما-سازنده-و-خریداران-۱.۵-دانگ-بیشتر-تصرف-کرده-اند.مالکین-می‌توانند-طرح-دعوا-کنند-که-شما-بیشتر-از-سهمی-که-به-نامت-است-را-تصرف-کردی-و-اجرت-المثل-بگیرند.-اگر-می‌شود-چه-باید-انجام-داد

از-وقتی-که-میگذارید-سپاسگذارم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.