با سلام و عرض ادب بابت متن طولانی معذرت میخواهم طبق قرارداد دو ملک ت

با سلام و عرض ادب بابت متن طولانی معذرت میخواهم طبق قرارداد دو ملک تجمیع شده به شخصی برای ساخت بصورت ۶ طبقه مسکونی در سال ۹۱ واگذار می‌شود. سهم مالکین طبقات ۲،۱و۳ و سهم سازنده طبقات ۵،۴ و۶ است. ساختمان تخریب نشده سازنده طبقه ۵ و بعد از تخریب طبقه ۶ را پیش فروش میکند. بر اساس قرارداد بعد از زدن سقف ها از هر ملک ۱.۵ دانگ به ایشان انتقال داده می‌شود و قرار بود که ۱.۵ دانگ باقی بعد از تحویل واحدها انجام شود. در ادامه روند ساخت، سازنده زندانی می‌شوند و ساختمان در مرحله نازک کاری متوقف می‌شود. مالکین و خریداران بدون تامین دلیل اقدام به ادامه کار به این صورت می‌دهند که هزینه مشاعات تقسیم بر طرفین می‌شود و هر شخص هم واحد خود را آماده می‌کند در نهایت در سال ۹۴ ساختمان تمام می‌شود ( به جز بحث آتش نشانی، صورت مجلس تفکیکی و پایان کار) و مالکین و خریداران در طبقات خود و همسر سازنده نیز در طبقه ۴ که طبق قرارداد برای سازنده بوده است ساکن می‌شوند. سال ۹۶ سازنده ۱.۵ دانگی که از مالکین وکالت داشته اند را به همسر خود انتقال می‌دهد و این خانم هم اقدام به دریافت سند تک برگی از هر ملک نسبت به آن ۱.۵ دانگ می‌کند. سازنده ازاد می‌شوند و ادعا می‌کنند خریداران از طرف من نماینده بوده اند و کار ساختمان را آنها تمام کرده اند و در سال ۹۴ واحدها را به شما تحویل داده اند و طلب خسارت روزانه و انتقال ۱.۵ دانگ باقی را می‌کنند که با مخالفت مالکین به جهت اینکه هیچ واحدی از طرف شما به ما تحویل داده نشده است چونکه شما در زندان بودی و ما خودمان کار ساختمان را تمام کردیم و شما به ما بدهکار هستی و بر اساس بندی در قرارداد که ذکر شده؛ طرفین اقرار صریح می‌نمایند که انتقال ۵۰ درصد از ملک موصوفه به صورت قطعی صرفا در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوی مالکین به نامبرده صورت می گیرد و سازنده طبق مفاد این قرارداد به مالکین اصالتا، وکالتا حق ساقط نمودن اعتبار انتقال مذکور را با استناد به ماده ۲۳۹ قانون مدنی اعطا می‌نماید به گونه ی که حقوق مالکین محفوظ بماند. در خواست سازنده را رد می‌کنند و سازنده اقدام به شکایت می‌کنند به این شرح؛ براساس اینکه واحدها در سال ۹۴ تحویل شما شده است و اقدام به انتقال سند نکرده اید روزانه ۲۵۰هزار تومان به من ضرر زده اید و طلب خسارت روزانه از سال ۹۴ و انتقال ۱.۵ دانگ باقی را می‌کنند. سوال؛ ۱-بین طرفین هیچ صورتجلسه تحویلی امضاء نشده است، آیا ادعای سازنده درست است؟ می‌تواند از مالکین خسارت دریافت کند و آنها را ملزم به انتقال سند کند با توجه به اینکه مالکین خودشان واحدهای خود را تجهیز کرده اند؟ ۲-با توجه به اینکه در قرارداد بندی در خصوص انجام بحث آتش نشانی نداریم آیا سازنده می‌تواند از اجرای آن شانه خالی کند و بگویید به من ارتباطی ندارد. در صورتی که بحث آتش نشانی برای آپارتمان های بیش از ۵ طبقه الزامی است. ۳-بر اساس این اتفاقات که شرح داده شد آیا این بند در حال حاضر قابلیت اجرای دارد؟ (با توجه به اینکه بحث آتش نشانی و صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار همچنان باقی مانده است). چنانچه سازنده بدون دلیل موجه و به دلیل عدم توانایی مالی از ادامه و تکمیل کار خودداری ورزد حداکثر پس از گذشت دو ماه ضمن پرداخت ضرر و زیان به مبلغ یک میلیون ریال هر روز کاری و همچنین پرداخت هرگونه بدهی معوقه که بر عهده سازنده است. توضیح اینکه مالکین پس از برآورد هزینه های انجام شده و کسر ضرر و زیان قید شده محق به فسخ یک طرفه قرارداد مشارکت می‌باشند و می‌توانند مورد مشارکت را جهت تکمیل به شخص ثالثی واگذار کنند. همزمان با شکایت سازنده، همسر ایشان هم شکایتی به این عنوان مطرح می‌کنند؛ نظر به اینکه اینجانبه مالک رسمی و قانونی پلاک های ثبتی فوق الذکر به نسبت ۱.۵ دانگ از هر کدام(عرصه و اعیان) می‌باشم و با عنایت به اینکه خواندگان بدون هماهنگی و اذن، واحدهای مربوطه را اجاره داده اند و از طرفی از تاریخ انتقال رسمی هیچگونه قراردادی با اینجانبه ندارند و هیچگونه اجاره و سهمی به اینجانبه پرادخت نکرده اند در خواست محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و انتفاع به نسبت ۱.۵ دانگ با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری از تاریخ ۱۱/۰۹/۹۶ لغایت صدور حکم دارم. سوال؛ ۱-در قرار داد سهم مالکین به متراژ و شماره طبقه ذکر شده است و مالکین بر همین اساس واحدهای خود را اجاره داده اند. آیا دعوای مطرح شده از جانب این خانم درست است و مالکین باید اجرت المثل پرداخت کنند در صورتی که سازنده ۱.۵ دانگی را به نام همسرش کرده که قبلا آن را فروخته و خریداران در حال سکونت هستند و مالکین هیچ تصرفی بر روی واحدهای ایشان نداشته اند. ۲-از انجا که مالکین ۱.۵ دانگ انتقال داده اند اما سازنده و خریداران ۱.۵ دانگ بیشتر تصرف کرده اند.مالکین می‌توانند طرح دعوا کنند که شما بیشتر از سهمی که به نامت است را تصرف کردی و اجرت المثل بگیرند. اگر می‌شود چه باید انجام داد از وقتی که میگذارید سپاسگذارم

با-سلام-و-عرض-ادب
بابت-متن-طولانی-معذرت-میخواهم
طبق-قرارداد-دو-ملک-تجمیع-شده-به-شخصی-برای-ساخت-بصورت-۶-طبقه-مسکونی-در-سال-۹۱-واگذار-می‌شود.-سهم-مالکین-طبقات-۲،۱و۳-و-سهم-سازنده-طبقات-۵،۴-و۶-است.-ساختمان-تخریب-نشده-سازنده-طبقه-۵-و-بعد-از-تخریب-طبقه-۶-را-پیش-فروش-میکند.
بر-اساس-قرارداد-بعد-از-زدن-سقف-ها-از-هر-ملک-۱.۵-دانگ-به-ایشان-انتقال-داده-می‌شود-و-قرار-بود-که-۱.۵-دانگ-باقی-بعد-از-تحویل-واحدها-انجام-شود.-در-ادامه-روند-ساخت،-سازنده-زندانی-می‌شوند-و-ساختمان-در-مرحله-نازک-کاری-متوقف-می‌شود.
مالکین-و-خریداران-بدون-تامین-دلیل-اقدام-به-ادامه-کار-به-این-صورت-می‌دهند-که-هزینه-مشاعات-تقسیم-بر-طرفین-می‌شود-و-هر-شخص-هم-واحد-خود-را-آماده-می‌کند-در-نهایت-در-سال-۹۴-ساختمان-تمام-می‌شود-(-به-جز-بحث-آتش-نشانی،-صورت-مجلس-تفکیکی-و-پایان-کار)-و-مالکین-و-خریداران-در-طبقات-خود-و-همسر-سازنده-نیز-در-طبقه-۴-که-طبق-قرارداد-برای-سازنده-بوده-است-ساکن-می‌شوند.
سال-۹۶-سازنده-۱.۵-دانگی-که-از-مالکین-وکالت-داشته-اند-را-به-همسر-خود-انتقال-می‌دهد-و-این-خانم-هم-اقدام-به-دریافت-سند-تک-برگی-از-هر-ملک-نسبت-به-آن-۱.۵-دانگ-می‌کند.
سازنده-ازاد-می‌شوند-و-ادعا-می‌کنند-خریداران-از-طرف-من-نماینده-بوده-اند-و-کار-ساختمان-را-آنها-تمام-کرده-اند-و-در-سال-۹۴-واحدها-را-به-شما-تحویل-داده-اند-و-طلب-خسارت-روزانه-و-انتقال-۱.۵-دانگ-باقی-را-می‌کنند-که-با-مخالفت-مالکین-به-جهت-اینکه-هیچ-واحدی-از-طرف-شما-به-ما-تحویل-داده-نشده-است-چونکه-شما-در-زندان-بودی-و-ما-خودمان-کار-ساختمان-را-تمام-کردیم-و-شما-به-ما-بدهکار-هستی-و-بر-اساس-بندی-در-قرارداد-که-ذکر-شده؛
طرفین-اقرار-صریح-می‌نمایند-که-انتقال-۵۰-درصد-از-ملک-موصوفه-به-صورت-قطعی-صرفا-در-قبال-ایفای-کامل-تعهدات-مندرج-در-قرارداد-از-سوی-مالکین-به-نامبرده-صورت-می-گیرد-و-سازنده-طبق-مفاد-این-قرارداد-به-مالکین-اصالتا،-وکالتا-حق-ساقط-نمودن-اعتبار-انتقال-مذکور-را-با-استناد-به-ماده-۲۳۹-قانون-مدنی-اعطا-می‌نماید-به-گونه-ی-که-حقوق-مالکین-محفوظ-بماند.
در-خواست-سازنده-را-رد-می‌کنند-و-سازنده-اقدام-به-شکایت-می‌کنند-به-این-شرح؛
براساس-اینکه-واحدها-در-سال-۹۴-تحویل-شما-شده-است-و-اقدام-به-انتقال-سند-نکرده-اید-روزانه-۲۵۰هزار-تومان-به-من-ضرر-زده-اید-و-طلب-خسارت-روزانه-از-سال-۹۴-و-انتقال-۱.۵-دانگ-باقی-را-می‌کنند.
سوال؛
۱-بین-طرفین-هیچ-صورتجلسه-تحویلی-امضاء-نشده-است،-آیا-ادعای-سازنده-درست-است؟-می‌تواند-از-مالکین-خسارت-دریافت-کند-و-آنها-را-ملزم-به-انتقال-سند-کند-با-توجه-به-اینکه-مالکین-خودشان-واحدهای-خود-را-تجهیز-کرده-اند؟
۲-با-توجه-به-اینکه-در-قرارداد-بندی-در-خصوص-انجام-بحث-آتش-نشانی-نداریم-آیا-سازنده-می‌تواند-از-اجرای-آن-شانه-خالی-کند-و-بگویید-به-من-ارتباطی-ندارد.-در-صورتی-که-بحث-آتش-نشانی-برای-آپارتمان-های-بیش-از-۵-طبقه-الزامی-است.
۳-بر-اساس-این-اتفاقات-که-شرح-داده-شد-آیا-این-بند-در-حال-حاضر-قابلیت-اجرای-دارد؟-(با-توجه-به-اینکه-بحث-آتش-نشانی-و-صورت-مجلس-تفکیکی-و-اخذ-پایان-کار-همچنان-باقی-مانده-است).
چنانچه-سازنده-بدون-دلیل-موجه-و-به-دلیل-عدم-توانایی-مالی-از-ادامه-و-تکمیل-کار-خودداری-ورزد-حداکثر-پس-از-گذشت-دو-ماه-ضمن-پرداخت-ضرر-و-زیان-به-مبلغ-یک-میلیون-ریال-هر-روز-کاری-و-همچنین-پرداخت-هرگونه-بدهی-معوقه-که-بر-عهده-سازنده-است.-توضیح-اینکه-مالکین-پس-از-برآورد-هزینه-های-انجام-شده-و-کسر-ضرر-و-زیان-قید-شده-محق-به-فسخ-یک-طرفه-قرارداد-مشارکت-می‌باشند-و-می‌توانند-مورد-مشارکت-را-جهت-تکمیل-به-شخص-ثالثی-واگذار-کنند.

همزمان-با-شکایت-سازنده،-همسر-ایشان-هم-شکایتی-به-این-عنوان-مطرح-می‌کنند؛
نظر-به-اینکه-اینجانبه-مالک-رسمی-و-قانونی-پلاک-های-ثبتی-فوق-الذکر-به-نسبت-۱.۵-دانگ-از-هر-کدام(عرصه-و-اعیان)-می‌باشم-و-با-عنایت-به-اینکه-خواندگان-بدون-هماهنگی-و-اذن،-واحدهای-مربوطه-را-اجاره-داده-اند-و-از-طرفی-از-تاریخ-انتقال-رسمی-هیچگونه-قراردادی-با-اینجانبه-ندارند-و-هیچگونه-اجاره-و-سهمی-به-اینجانبه-پرادخت-نکرده-اند-در-خواست-محکومیت-خواندگان-به-پرداخت-اجرت-المثل-ایام-تصرف-و-انتفاع-به-نسبت-۱.۵-دانگ-با-جلب-نظر-کارشناسی-رسمی-دادگستری-از-تاریخ-۱۱/۰۹/۹۶-لغایت-صدور-حکم-دارم.

سوال؛
۱-در-قرار-داد-سهم-مالکین-به-متراژ-و-شماره-طبقه-ذکر-شده-است-و-مالکین-بر-همین-اساس-واحدهای-خود-را-اجاره-داده-اند.-آیا-دعوای-مطرح-شده-از-جانب-این-خانم-درست-است-و-مالکین-باید-اجرت-المثل-پرداخت-کنند-در-صورتی-که-سازنده-۱.۵-دانگی-را-به-نام-همسرش-کرده-که-قبلا-آن-را-فروخته-و-خریداران-در-حال-سکونت-هستند-و-مالکین-هیچ-تصرفی-بر-روی-واحدهای-ایشان-نداشته-اند.
۲-از-انجا-که-مالکین-۱.۵-دانگ-انتقال-داده-اند-اما-سازنده-و-خریداران-۱.۵-دانگ-بیشتر-تصرف-کرده-اند.مالکین-می‌توانند-طرح-دعوا-کنند-که-شما-بیشتر-از-سهمی-که-به-نامت-است-را-تصرف-کردی-و-اجرت-المثل-بگیرند.-اگر-می‌شود-چه-باید-انجام-داد

از-وقتی-که-میگذارید-سپاسگذارم

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.