×

ایا از چکهای صادره در وجه موسسات مالی اعتباری که جهت ضمانت وام میباشد

ایا از چکهای صادره در وجه موسسات مالی اعتباری که جهت ضمانت وام میباشد ولی در ان قید نشده باشد می توان سواستفاده کرد

ایا-از-چکهای-صادره-در-وجه-موسسات-مالی-اعتباری-که-جهت-ضمانت-وام-میباشد-ولی-در-ان-قید-نشده-باشد-می-توان-سواستفاده-کرد
وکیل  قانون چک مصب 1382 ناظر بر چک های صادر شده از سوی بانک ها ست و نه موسسات مالی! با این حال چک های صادره عهده این موسسات تابع عمومات راجع به چک از قانون تجارت است و اصل وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر آنها جاری است و اگر می خواهید ثابت کنید که بابت تضمین بوده است باید از طرق تصرح شده در قانون آن را اثبات کنید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.