×

سلام پدر من مغازه ای را اجاره کردند در تاریخ 2 سال پیش و قرار داد اجار

سلام پدر من مغازه ای را اجاره کردند در تاریخ 2 سال پیش و قرار داد اجاره ای هم نوشته نشده است و یک کاغذ دستی به نوشته زیر با صاحب مغازه نوشته اند و قرار بوده به عنوان شریک در مغازه کار کند صاحب مغازه چون پیرمرد ناتوانی بود مغازه را به پدر من داده است تا او کار کند هر ماه هم اجاره زیادی از پدر من دریافت میکرده است در حالی که در اون قرار دادی که باهم رد و بدل کرده اند هیچ اجاره ای نوشته نشده است حالا اومده بدون هیچ دلیلی میگوید باید مغازه را خالی کنید-حالا سوال من این است که آیا میتواند مغازه را بدون هیچ حق و حقوقی که باید به پدرم بدهد خالی کند در ضمن یک چک تخلیه هم دارد که این چک مال پدرم نیست و مربوط به کس دیگه ای می باشد. متن کاغذی که با هم رد و بدل کرده اند و یک نسخه اش هم نزد پدرم می باشد به شرح ذیل است: بسمه تعالی 30/3/87 اینجانب ........ صاحب مغازه پلاک..شهرداری هستم به علت نا توانی جسمی –با آقای .....شریک شدم=به مدت یکسال کار از ............مغازه از من =حاج ............ اگر چنانچه هر موقع نا راضی بود مدت یک ماه به ......... باید مغازه تخلیه نمایند=در ضمن مغازه هم بطور امانت در ......گذاشته شده است.

سلام-پدر-من-مغازه-ای-را-اجاره-کردند-در-تاریخ-2-سال-پیش-و-قرار-داد-اجاره-ای-هم-نوشته-نشده-است-و-یک-کاغذ-دستی-به-نوشته-زیر-با-صاحب-مغازه-نوشته-اند-و-قرار-بوده-به-عنوان-شریک-در-مغازه-کار-کند-صاحب-مغازه-چون-پیرمرد-ناتوانی-بود-مغازه-را-به-پدر-من-داده-است-تا-او-کار-کند-هر-ماه-هم-اجاره-زیادی-از-پدر-من-دریافت-میکرده-است-در-حالی-که-در-اون-قرار-دادی-که-باهم-رد-و-بدل-کرده-اند-هیچ-اجاره-ای-نوشته-نشده-است-حالا-اومده-بدون-هیچ-دلیلی-میگوید-باید-مغازه-را-خالی-کنید-حالا-سوال-من-این-است-که-آیا-میتواند-مغازه-را-بدون-هیچ-حق-و-حقوقی-که-باید-به-پدرم-بدهد-خالی-کند-در-ضمن-یک-چک-تخلیه-هم-دارد-که-این-چک-مال-پدرم-نیست-و-مربوط-به-کس-دیگه-ای-می-باشد.
متن-کاغذی-که-با-هم-رد-و-بدل-کرده-اند-و-یک-نسخه-اش-هم-نزد-پدرم-می-باشد-به-شرح-ذیل-است:

بسمه-تعالی--------------------------------------------30/3/87
اینجانب-........-صاحب-مغازه-پلاک..شهرداری-هستم-به-علت-نا-توانی-جسمی-–با-آقای-.....شریک-شدم=به-مدت-یکسال-کار-از-............مغازه-از-من-=حاج-............-اگر-چنانچه-هر-موقع-نا-راضی-بود-مدت-یک-ماه-به-.........-باید-مغازه-تخلیه-نمایند=در-ضمن-مغازه-هم-بطور-امانت-در-......گذاشته-شده-است.
با سلام عقد اجاره با انقضاء مدت و یا تراضی طرفین منحل میشود در طرح سوال ابهاماتی وجود دارد ظاهر نوشته مکتوب عقد مضاربه (شراکت)می باشد که در این صورت نیز شرط ضمن عقد شده که یک طرف بتواند عقد را (منحل)نماید که در این صورت مدعی سهم الشراکه با بینه و قرائن مثبته باید با تقدیم دادخواست سهم مورد ادعا را مطالبه نماید البته با توجه به توضیحات شما و اوضاع و احوال قضییه و ظاهر قرارداد منعقده نشان از عقد اجاره است و محتملا چون موجر خودش صرفا مالک سرقفلی بوده است و حق اجاره به غیر را نداشته است از ترس اقدام مالک اصلی (مالک اعیانی)عقد را به این صورت انشا کرده است و چون عقود تابع قصد واقعی طرفین است دادرس با استفاده از قرائن و نشانه ها قصد واقعی را احراز می نماید بنظر چنانچه مدت اجاره منقضی شده باشد موجر میتواند ملک را تخلیه نماید و اگر پدر شما مدعی حقی است میتواند وی نیز با دعوی متقابل با استناد به دلائل طرح ادعا نماید در فرض شراکت نیز با شرط یاد شده قابل انحلال است و باز حق دادخواست متقابل در صورت ا دعای حقی از سوی پدر شما باقی است .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.