×

با سلام بنده در سال 1390 مباعینامه نوشته با شخصی که مبلغی به بنده پردا

با سلام بنده در سال 1390 مباعینامه نوشته با شخصی که مبلغی به بنده پرداخت نکرده است و طبق مبایعنامه موجود پرداختی انجام نشده و هنوز سند بنام اینجانب میباشد و این شخص از من مثلا بیع کرده متواری و حدود دویست شاکی دارد و در سال 93 این ملک را به شخص دیگر فروخته و شخص دیگری ملک را متصرف شده و هر گاه به این شخص مراجعه نموده طبق چه چیزی ملک را متصرف شدهای ابراز میدارد این ملک را من از شما خریداری نکرده و دلیلش بر نشان دادن اسنادی به شما ندارم الابنده میخواهم نسبت ملک خود اقدام به شکایت کنم برای دادن وکالت تضمینی در صورت پرداخت حق الوکاله

با-سلام-بنده-در-سال-1390-مباعینامه-نوشته-با-شخصی-که-مبلغی-به-بنده-پرداخت-نکرده-است--و-طبق-مبایعنامه-موجود
پرداختی-انجام-نشده-و-هنوز-سند-بنام-اینجانب-میباشد-و-این-شخص-از-من-مثلا-بیع-کرده-متواری-و-حدود-دویست-شاکی-دارد-و-در-سال-93-این-ملک-را-به--شخص-دیگر-فروخته-و-شخص--دیگری--ملک-را-متصرف-شده-و-هر-گاه-به-این-شخص-مراجعه-نموده-طبق-چه-چیزی-ملک-را-متصرف-شدهای-ابراز-میدارد-این-ملک-را-من-از-شما-خریداری-نکرده-و-دلیلش-بر-نشان-دادن-اسنادی-به-شما-ندارم-الابنده-میخواهم-نسبت-ملک-خود-اقدام-به-شکایت-کنم-برای-دادن-وکالت-تضمینی-در-صورت-پرداخت-حق-الوکاله
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.