×

لیست بهترین وکلای اراضی مسلوب المنفعه ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-مسلوب-المنفعه-ایران

شناسه : 1479

اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 18/9/1349 که در تاریخ 3/8/1349 به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور 1354 بوده است.

اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 18/9/1349 که در تاریخ 3/8/1349 به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور 1354 بوده است.

صرف مسلوب‌المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود.

رأی شماره 175 مورخ 7/9/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آن‌جا که اراضی مسلوب‌المنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب‌المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1358 می‌شوند.

آئین نامه شرایط واگذاری املاک مسلوک المنفعه و بایره ای که به تملک دولت درآمده است

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/2535 بنا به پیشنهاد شماره 1017 / 1259 ـ 211 مورخ 22/1/2535 وزارت تعاون و امور روستا ها به استناد بند الف پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلف نسق های متروکه و املاک مسلوب المنفعه و بایره اینکه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت در آمده است آئین نامه زیر را درباره شرایط واگذاری املاک مذکور تصویب نمودند :

ماده 1 – ادارات تعاون و امور روستاهای محل وقوع ملک موظفند مشخصات اراضی موضوع این آئین نامه را براساس سوابق و پرونده های مربوط به نزدیکترین شرکت سهامی زراعی و شرکت تعاونی تولید روستائی واقع در حوزه شهرستان اعلام نمایند. چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ، شرکتهای مزبور آمادگی خود را برای تحویل زمین کتباً به اداره مربوط اطلاع دهند ، اراضی مذکور با رعایت ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و ماده 3 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شده اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی ، به شرکت واگذار خواهد شد.

ماده 2 ـ در صورتی که شرکتهای مذکور در ماده 1 ظرف سه ماه کتبا احتیاج خود را به ادارات تعاون و امور روستاهای محل اعلام ننمایند، از طرف آن ادارات مراتب ومشخصات ملک به ادارات کل کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین شرکتهای کشت و صنعت دولتی استان اعلام خواهد شد تا در صورت نیاز درخواست خود را طرف دو ماه به اداره تعاون امور روستاهای مربوط ارسال دارند . در این صورت املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مذکور مجانا به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا شرکت کشت و صنعت دولتی با سند رسمی منتقل خواهد شد .

ماده 3 ـ وزارت تعاون و امور روستاها مشخصات اراضی بایر و املاک مسلوب المنفعه ایکه در اجرای مواد فوق منتقل نشده باشد ، طی آگهی در یک روزنامه کثیر الانتشار تمایل آنان به اجاره اراضی ، پیشنهاد و طرح خود را ظرف دو ماه از تاریخ صدور آگهی تسلیم دارند.

ماده 4 ـ اگر اراضی بایر و املاک مسلوب المنفعه پس از انقضای ضرب الاجلهای مندرج در مواد فوق منتقل یا به اجاره داده نشده باشد ، وزارت تعاون و امور روستاهای این اراضی را بر اساس قراردادی که در آن برای عمران اراضی مدت متناسبی (حداکثر پنج سال) تعیین شده باشد در اختیار شرکت تعاونی روستایی قریه محل وقوع اراضی و در صورت نبودن شرکت تعاونی روستایی در آن قریه ، در اختیار نزدیکترین شرکت تعاونی روستایی قرار خواهد داد که از اراضی مزبور بهره برداری نماید.

ماده 5 ـ با رعایت ترتیب مقرر در این ائین نامه چنانچه برای استفاده از یک زمین چند متقاضی وجود داشته باشد نظر وزارت تعاون و امور روستاها برای اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

لیست بهترین وکلای اراضی مسلوب المنفعه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.