×

لیست بهترین وکلای آراء تعزیرات حکومتی ایران

لیست-بهترین-وکلای-آراء-تعزیرات-حکومتی-ایران

شناسه : 793

در نظام دادرسی کشور، علی رغم وجود محاکم دادگستری و صلاحیت عام آنها در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به برخی موضوعات در صلاحیت نهاد هایی خارج از قوه قضائیه قرار گرفته است. ازجمله این نهاد ها سازمان تعزیرات حکومتی است.

اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

در نظام دادرسی کشور، علی رغم وجود محاکم دادگستری و صلاحیت عام آنها در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به برخی موضوعات در صلاحیت نهاد هایی خارج از قوه قضائیه قرار گرفته است. ازجمله این نهاد ها سازمان تعزیرات حکومتی است.

دادرسی در شعب تعزیرات حکومتی از ویژگی های خاصی برخوردار است که از جمله تمایز آن از دادرسی های کیفری قضایی از یک سو و تمایز آن از دادرسی دیگر نهادهای شبه قضایی از سوی دیگر است؛ به نحوی که دادرسی های شعب تعزیرات حکومتی را دارای ویژگی های منحصر به فردی می نماید که می توان آن را مابین دادرسی های کیفری و اداری دانست.

اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی در دعاوی تعزیرات به این صورت است که الزامی به ابطال تمبر یا پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیست و تجدیدنظرخواه می تواند اعتراض خود را به صورت یک لایحه یا درخواست بدون رعایت تشریفات مذکور تقدیم کند.

مهلت اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ و نسبت به اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است.

شعب تجدید نظر در دعاوی اعتراض به تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد و جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. محکوم علیه می تواند درخواست اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی خود را به دفتر شعبه صادر کننده رأی ارائه نماید و دفتر شعبه آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه و طرف دعوای اعتراض به تعزیرات او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد.

تاریخ ثبت وصول، تاریخ درخواست تجدید نظر محسوب می شود. دفتر شعبه بدوی درخواست را تکمیل کرده و مدیر دفتر شعبه بدوی ظرف مدت دو روز پرونده را در صورتی که یک شعبه تجدیدنظر وجود داشته باشد به همان شعبه، در غیر این صورت شعبه اول، پرونده اعتراض به رای تعزیرات را به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می دهد.

در صورتی که متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم نموده باشد ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

راه های اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

دو راه برای اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی وجود دارد:

•    اعتراض عادی

•    اعتراض فوق العاده

راه عادی اعتراض، ناظر به آرای غیر قطعی است مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی.

راه فوق العاده اعتراض، ناظر به آرای قطعی است مانند اعاده دادرسی و اعتراض دردیوان عدالت اداری.

لیست بهترین وکلای آراء تعزیرات حکومتی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.