لیست بهترین وکلای قتل شبه عمد ایران

لیست-بهترین-وکلای-قتل-شبه-عمد-ایران

جنایت شبه عمدی: ( قتل شبه عمد)

جنایت در موارد زیر شبه عمدی است:

•    هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد، نباشد.

•    هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد

•    هرگاه مرتکب جنایتی را با اعتقاد به اینکه مجنی علیه مرتکب جرم حدی است که موجب سلب حیات است یا مرتکب جرم حدی است که مستوجب قطع عضو است یا مستحق قصاص نفس یا عضو است ( فقط نسبت به صاحب حق قصاص ) یا متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و یا در دفاع مشروع کسی است که جنایتی بر او وارد می شود یا زانی و زانیه نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار است، وارد سازد و بعد خلاف آن معلوم شود.

•    هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مجازات قتل شبه عمد در قانون اسلامی چیست؟

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی به قتل شبه عمد پرداخته و برای صور گوناگون آن مجازات های مختلفی قائل شده است:

•    دیه: در صورتی که قتل شبه عمد موافق با ماده 291 قانون مجازات اسلامی باشد، چنین قتلی به نوعی شبه عمد محض یا خطای محض توام با تقصیرمی باشد و با توجه به ماده 488 قانون مجازات اسلامی که مهلت پرداخت دیه در چنین قتلی را 2 سال قرار داده است و همچنین ماده 616 که تقصیر را جدا کرده است می توان به این نتیجه رسید که مجازات قتل شبه عمد در این صورت صرفا دیه می باشد.

•    دیه و تعزیر: بنابر ماده 616 که در خصوص قتل شبه عمد همراه با تقصیر می باشد و همچنین ماده 712 در خصوص قتل ناشی از تصادفات رانندگی که به نوعی خطای محض توام با تقصیر می باشد مجازات مرتکب علاوه بر دیه حبس هم می باشد چون قانونگذار از واژه و استفاده کرده است ولی اگر از واژه یا استفاده می کرد قاضی مخیر بین حبس و دیه بود.

تفاوت قتل شبه عمد با قتل عمد

قتل سنگین ترین جرم علیه اشخاص است که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نیست و این صدمه به معنای مرگ قربانی می باشد. مهم نیست که قتل رخ داده به چه وسیله ای انجام شود یا اینکه قاتل چه قصدی دارد آنچه مهم است گرفتن جان یک انسان محترم می باشد. در خصوص اینکه قتل عمد با شبه عمد چه تفاوتی دارد باید به قصد و نیت قاتل و همچنین، محل آسیب، نحوه مرگ و شرایط خاص مقتول توجه کرد. در قتل عمد قاتل قصد کشتن مقتول را دارد و برای رسیدن به هدف خود اعمالی را انجام می دهد اما همیشه قصد نتیجه در قتل عمد مهم نیست و گاهی قاتل به نحوی عمل خود را انجام می دهد که می توان قصد نتیجه را برای او مفروض دانست مثل مورد که فردی را با چاقو مورد حمله قرار دهد و چاقو را به قلب اول بزند. در اینجا قاتل نمی تواند به این دلیل که قصد کشتن را نداشته است از قصاص رهایی یابد.

یا موردی که فردی در هواپیما بمب گذاری کند به دلیل اینکه این نوع عمل سبب مرگ کلیه مسافران می شود قاتل نمی تواند ادعا کند که قصد کشتن آن ها را نداشته است. پس می توان این گونه عنوان کرد که اصل به همراه بودن قصد فعل و نیتجه در قاتل عمدی است و در موارد خاص قصد نیتجه مفروض می باشد. اما در خصوص قتل شبه عمد قاتل قصد فعل دارد یعنی می خواهد به مقتول صدمه بزند اما قصد کشتن یا نتیجه را ندارد و قتل اتفاقا حادث می شود. مثالی که در این مورد می توان اشاره کرد وقتی است که فردی یک نفر را هول می دهد و عمل او در نوع انسانی کشنده نیست اما بر حسب اتفاق آن فرد فوت می کند در اینجا نمی توان به دلیل اینکه قتل واقع شده قاتل را قصاص کرد و چنین قتلی قتل شبه عمد می باشد که مجازات آن دیه می باشد. در نیتجه قتل عمد و شبه هم به لحاظ عنصر معنوی و مجازات با هم متفاوت هستند.

شناسه : 1502
لیست بهترین وکلای قتل شبه عمد ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.