×

لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی ایران

لیست-بهترین-وکلای-دادگاه-نظامی-ایران

شناسه : 1508

در صورتی که فرد نظامی مرتکب جرمی شود، بسته به نوع جرم ارتکابی دادگاه های صالح به رسیدگی خواهند بود. چنانچه جرم از جرایم خاص نظامی یعنی در ارتباط با حرفه شخص نظامی باشد، صلاحیت محاکم نظامی مطرح می گردد، در غیر اینصورت محاکم عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهند بود حتی در مورد جرایمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یابد. دادگاه های نظامی از جمله مراجع اختصاصی به شمار می روند. مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگرآنچه که قانون صریحاً اجازه داده است. در حقیقت قلمرو صلاحیت دادگاه های اختصاصی محدود ومنصوص می باشد و خارج از حد اقتضای نص، صلاحیت رسیدگی به جرایم را ندارند.

در صورتی که فرد نظامی مرتکب جرمی شود، بسته به نوع جرم ارتکابی دادگاه های صالح به رسیدگی خواهند بود. چنانچه جرم از جرایم خاص نظامی یعنی در ارتباط با حرفه شخص نظامی باشد، صلاحیت محاکم نظامی مطرح می گردد، در غیر اینصورت محاکم عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهند بود حتی در مورد جرایمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یابد. دادگاه های نظامی از جمله مراجع اختصاصی به شمار می روند. مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگرآنچه که قانون صریحاً اجازه داده است. در حقیقت قلمرو صلاحیت دادگاه های اختصاصی محدود ومنصوص می باشد و خارج از حد اقتضای نص، صلاحیت رسیدگی به جرایم را ندارند.

با این وجود صلاحیت دادگاه های نظامی از صلاحیت تعیین شده در قانون اساسی فراتر رفت وتا رسیدگی به برخی از جرایم عمومی افزایش یافت به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ وبالاتر درصلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. قانون مذکور رسیدگی به کلیه جرایم ارتکاب بعضی مقامات دولتی را صرف نظرازمحل وقوع آن و نیز نوع جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان مرکزکشور قراردادهکه در مورد نظامیان جرایم عمومی مقامات واجد درجه سرتیپی و بالاتر مشمول این مقرره خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی جرایم نظامی و صلاحیت دادگاه های نظامی رسیدگی کننده به این جرایم اختصاص داده شده است.

دادگاه نظامی

دادستانی و دادگاه نظامی بخشی از قوه قضایه کشور محسوب می شوند و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوطه به وظائف نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه پاسداران را محاکم نظامی مطابق قانون عهده دار است.

جرم نظامی از دو منظر خاص و وسیع به دو حالت تقسیم می شود. در ارتباط با جرم نظامی در معنای خاص، جرمی که ماهیتا نظامی است و فقط توسط یک فرد نظامی قابل تحقق می باشد که می توان به فرار از خدمت بعنوان نمونه ای اشاره کرد. جرم نظامی و در معنای وسیع، هر جرمی که فرد نظامی به مناسبت شغل یا وظیفه خود مرتکب می گردد مثل سرقت، اختلاس که حتی ممکن است توسط غیر نظامی هم ارتکاب شود، مثل این جرائم بوده و دادگاه نظامی مکلف انجام آن می باشد.

افراد نظامی شامل :

۱-کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سازمان های وابسته

۲-کارکنان ارتش و سازمان های وابسته

۳- کارکنان سپاه و سازمان های وابسته و بسیج کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی

۴-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی

۵-کارکنان وظیفه

۶-محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی

۷-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای مسلح محسوب می شوند.

لازم بذکر است هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی جرائم دیگر هم کشف شود، سازمان های قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.

جرائم امنیتی و جرائمی حین خدمت نظامیان در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.

در موارد فوق جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

لیست بهترین وکلای دادگاه نظامی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.