×

لیست بهترین وکلای اصلاح تاریخ فوت ایران

لیست-بهترین-وکلای-اصلاح-تاریخ-فوت-ایران

شناسه : 1594

فوت یک شخص حقیقی آثار حقوقی فراوانی را با خود به همراه دارد. به عنوان مثال با فوت یک فرد اهلیت او برای انجام امور حقوقی پایان می‌یابد، وصیت او قابلیت اجرا پیدا می‌کند و تصفیه ترک متوفی آغاز می‌شود و رابطه ‌ی ارث‌بری و توارث برقرار می‌شود. بنابراین تاریخ فوت باید به‌طور دقیق مشخص باشد. اما گاهاً این موضوع مطرح می‌شود که تاریخ‌فوت به طور صحیح نگارش نیافته است. حال این سؤال پیش می‌آید اصلاح‌تاریخ فوت بر عهده‌ی چه مقامی است؟

فوت یک شخص حقیقی آثار حقوقی فراوانی را با خود به همراه دارد. به عنوان مثال با فوت یک فرد اهلیت او برای انجام امور حقوقی پایان می‌یابد، وصیت او قابلیت اجرا پیدا می‌کند و تصفیه ترک متوفی آغاز می‌شود و رابطه ‌ی ارث‌بری و توارث برقرار می‌شود. بنابراین تاریخ فوت باید به‌طور دقیق مشخص باشد. اما گاهاً این موضوع مطرح می‌شود که تاریخ‌فوت به طور صحیح نگارش نیافته است. حال این سؤال پیش می‌آید اصلاح‌تاریخ فوت بر عهده‌ی چه مقامی است؟

در پاسخ باید گفت رسیدگی به این امر در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت‌احوال است که البته مانند دادگاه مراجع قضایی نیستند. بلکه تنها به اموری از این قبیل رسیدگی می‌نمایند. اعضای این هیئت را کارکنان ثبت‌احوال تشکیل می‌دهند.

نمونه رای تغییر و اصلاح تاریخ فوت

مرجع صدور:     شعبه 3 دیوان عالی کشور

چکیده

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

مستندات         مواد 3 و 29 قانون ثبت احوال

تاریخ رای نهایی: 1392/03/22    شماره رای نهایی: 9209970909100101

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ق. به‌طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور به خواسته «صدور حکم الزام به اصلاح تاریخ فوت مرحوم ع.ق. فرزند ی. به تاریخ 14/1/1331» درخواست رسیدگی کرده و ضمن آن توضیح داده نوه ع.ق. است و تاریخ فوت ایشان قید نگردیده و تقاضا دارد تاریخ فوت نامبرده 14/1/1331 منظور شود. دادگاه طرفین را دعوت و اداره ثبت نیشابور طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اولاً دعوی به‌طرفیت ورثه مرحوم طرح نشده و می‌بایست به‌طرفیت کلیه ورثه متوفی جهت جلوگیری از تضییع حق سایر ورثه مطرح گردد ثانیاً‌ سند وفات وفق مقررات بنا به اظهار ع.ق. و با تصدیق دو نفر گواه تنظیم گردیده است. خواهان در جلسه رسیدگی به تاریخ 18/2/92 دعوی را به شرح دادخواست اعلام و توضیح داده اداره ثبت احوال تاریخ ثبت فوت را 21/9/74 نوشته ولی تاریخ فوت را نامعلوم اعلام کرده و شورای ده و چند نفر از معمرین روستا تأیید کرده‌اند که تاریخ فوت 14/1/1331 بوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 9209975197700158 به استناد بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال و ماده 29 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت احوال شهرستان نیشابور موضوع ماده 3 همین قانون صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.

رای دیوان

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است علی‌هذا با نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور، پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشورـ مستشار

لیست بهترین وکلای اصلاح تاریخ فوت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.