×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

قتل عمدی و آلت قتاله نوعا کشنده (تفنگ شکاری )


دادگاه قتل را عمدی تشخیص “ داده “ ولی شعبه دیوان رای دادگاه را به لحاظ عدم احراز از قصد قتل و اینکه عمل نوعا کشنده نبوده نقض نموده است


سفته ها دلالتی بر این که متعهدان مذکور متضامنا مسئولیت پرداخت وجه آنها را به عهده گرفته باشند ندارد


وقتی دو یا چند نفر به عنوان متعهد ذیل سفته ای را امضاء کرده ولی تصریح به مسئولیت تضامنی نکرده باشد مسئولیت پرداخت آن سفته بین آنان به نحو تساوی می باشد


تایید ضمانت و تعهد پرداخت وجه چک


استفاده از دو فقره سفته که تضمینی بابت چک اولیه بوده است


خوانده در قبال چک شماره مسئولیتی از بابت ضمان و ظهر نویسی موضوع مقررات قانون تجارت نداشته است


اسناد تجارتی به معنای اخص ( برات ، سفته و چک ) قطع نظر از منشاء صدور واجد ارزش استقلالی هستند


نتیجه صدور اجرائیه فقط توقیف بخشی از وجه آن ازحساب بانکی خواهان بوده است مراجعه خواهان به خوانده بی مورد است


ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد ا ز اداء دین


خوانده با امضای ظهر ده سفته ها فی الواقع پرداخت وجوه آنها را ضمانت نموده


سند عادی معلق نیست وانگهی الزام در تادیه اگر معلق باشد اشکال قانونی ندارد


استدلال دادگاه به فقدان شرایط اساسی ضمان خوانده وجاهت ندارد


چنانچه ضمان مطلق بوده باشد ولی در کیفیت تادیه ان تعلیقی منظور شده باشد خللی به اصل ضمان مطلق وارد نمیسازد واصل ضمان صحیح است


در صورتی که خواهان به عنوان ضامن خوانده به موقع دین موضوع ضمانت را به بانک مضمون له می پرداخت دیگر نیازی به طرح دعوی و نتیجتا صدور اجرائیه به سود بانک و علیه خواهان نبود


متعهد سفته با ظهر نویسان ( ضامنین ) مسئولیت تضامنی دارد


تصریح ظهر نویسان به اینکه وجه سفته ها را ضمانت مینمایند مؤثر در انتفاء عرف بانکی در ما نحن فیه و ملزم شدن بانک مزبور به رعایت مقررات عقد ضمان طبق ماده 698 ق م نمی باشد


خوانده با وکالت ماشین را فروخته و پس از تحویل مستحق للغیر در آمده و به صاحبش تحویل شده است دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت وجه خواسته به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع نموده است


آقای (الف) هم متعهد وجوه سفته ها است به هر تقدیر قطع نظر از تمدید یا عدم تمدید سفته ها مسئول پرداخت وجه آنهاست - عقد خارج لازم


خوانده اعلام داشته که چک های مورد دعوی را به ضمانت از خواهر زاده خود در حق خواهان صادر نموده که با این ترتیب ذمه وی در وجه خواهان مشغول و حواله بانکی وی در حق آقای (د) نیز تاثیری در رفع اشتغال ذمه وی در حق خواهان نمی نماید