×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

مستخدم رسمی نمی تواندتصدی بیش ازیک پست سازمانی راداشته باشدوچنانچه وزارتخانه هاوموسسات دولتی وجوهی رادراین رابطه پرداخت نموده باشند میتوانندازمستخدم مستردنمایند


درصورت تبدیل محل مسکونی به مغازه خواربارفروشی شهرداری حق تعطیل آنرانداردولیکن این امرمسقط حق شهرداری بر اخذ جریمه ساخت بدون مجوزنیست


پلمب مغازه توسط شهرداری اقدام اداری است واعتراض به آن بایددردیوان عدالت اداری رسیدگی شود


کمیسیون ماده 100قانون شهرداری دادگاه تلقی نمی شود


رسیدگی به شکایات از اقدامات شهرداری و موسسات وابسته در ارتباط با اموراداری آنها درصلاحیت دیوان عدالت اداری است


قانون اجازه تاسیس دانشگاه در تهران


اگراداره بازنشستگی مدتی ازخدمت کارمندرابعنوان اینکه پیش ازهیجده سال تمام بوده بحساب نیاورد،این اقدام غیرقانونی است


حقوق ثابته اشخاص که بموجب قانون کسب شده است ،قابل زوال نبوده و بدون مجوزقانونی نمیتوان آنراازصاحب حق سلب نمود بنابراین خدمت کارمند رسمی که قبل ازسن هیجده سالگی بوده ،قابل احتساب است


محکومیت کمترازدوماه حبس موجب محرومیت ازاشتغال بکارکارمند رسمی نیست وعدم ارجاع شغل به چنین مستخدمی غیرقانونی است


مرجع رسیدگی به استحقاق ویاعدم استحقاق کارمندان دولت درزمینه مزایای استخدامی درمرحله اول دیوان کشوربوده وپس ازتصدیق ازطرف دیوان ،کارمند می تواندجهت مطالبه حق مالی خودبه محاکم عمومی مراجعه نماید


بموجب ماده 64 قانون استخدام کشوری وتبصره سه ماده شانزده قانون تاسیس دانشگاه درتهران ،مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط به حقوق ترفیعی و تشخیص استحقاق دیوان عالی کشوراست


هزینه تعمیراتومبیلهای دولتی واگذاری به کارمندان


اگردادگاه تجدیدنظراداری براثردرخواست خارج ازمدت دادستان اداری رسیدگی نماید،رای نقض خواهدشد


نظامنامه قانون اجازه تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی


قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی


قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیلهای دانشسراهای مقدماتی و عالی


چون مطابق جریان امر و تصدیق خود اداره بازنشستگی دراول مرداد1320 مدت سه سال ازموقع نائل شدن به پایه شش اداری گذشته لذامعتبرشناختن ترفیع به پایه هفت شاکی ازتاریخ یادشده بدون اشکال خواهدبود


مستخدمی که در زمان تصویب قانون استخدام کشوری عملا به اموردفتری (غیرخدمتگزاری جزء)اشتغال داشته است ،تشخیص گروه چنین مستخدمی در گروه یک صحیح نمیباشد


رئیس سازمان غله کشورباسمت معاون وزارت تعاون وامورروستاهاوظایف محوله راانجام میدهدوازمزایای معاونت برخوردارمیشود هر چند که حکم معاونت صادرنشده باشد


قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف موسسات وابسته به آن