×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

در ارتکاب دو جرم سرقت و کلاهبرداری قاعده جمع مجازات ها اعمال می گردد


عمل شخصی که با افتتاح حساب بنام شخصی که وجود خارجی ندارد در صدد وصول پول از بانک بوده ولی موفق به وصول نشده است شروع به کلاهبرداری است


عدول قاضی صادرکننده رای از رای خود


ترزیق آمپول دیازپام به بیمار و زنای به عنف احراز و حکم به قتل زانی صادر شده است


اگر چه اصل زنا مسلم است ولی عنف بودن آن باعنایت به اظهارات مضطرب و احیانا متناقض شاکیه و اشتهار مشارالیهابه فساد اخلاقی مسلم نیست به مقتضای الحدود تدراء بالشبهات نمی توان حکم به قتل نمود


برای ساقط شدن حد الهی احراز توبه توسط حاکم لازم است


زنای به عنف و اکراه موجب ، قتل زانی اکراه کننده است


رسیدگی به صید غیرمجاز ماهی خاویاری در صلاحیت دادگاه عمومی است


زمینه اجرائی ماده 108 قانون تعزیرات منتفی است


ضبط مال موردارتشاء


نسخ شدن ماده 67 و 70 قانون تعزیرات


دیه شکستن استخوانهای نازک نی و درشت نی ساق پا


حکم برفع تصرف عدوانی مستلزم قلع وقمع بنای عدوانی است


شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو


حکم به انفصال ازخدمت زیرپرچم جایزنیست


در مورد تخریب اموال منقول دادگاه می تواندباستنادماده 257 قانون مجازات عمومی سابق مرتکب راتعزیرا مجازات نماید


کلاهبرداری ازحیث میزان تخفیف


استردادوجه حاصل ازفروش مشروبات الکلی


اعمال ماده 139 قانون تعزیرات درصورت برائت متهم جائزنیست


کلاهبرداری از حیث لزوم یاعدم لزوم تقدیم دادخواست ضرروزیان