×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

قتل کسی که باتهدیددرصددهتک ناموس دیگری بوده است ازموجبات معافیت ازمجازات است


درصورتیکه دادگاه استان به قراردادگاه جنحه درجلسه اداری رسیدگی نماید ازموجبات نقض قراراست


اگردادگاه به دلیلی که متهم برای اثبات بی تقصیری خوداستنادنماید توجه ننماید،ازموجبات نقض حکم است


تخصیص یک شعبه دادگاه استان برای رسیدگی به امورکیفری ،رفع صلاحیت ازدادگاه برای رسیدگی به امورحقوقی رانمی نماید


دادخواست برائت ازشخصی پذیرفته میشودکه منکرتعلق کالای قاچاق نسبت بخودباشد


شرط بزه قوادی ،عادت به عمل وتکرارآن نیست


تصرف درمال مسروق امانتی خیانت درامانت به شمارنمیرود


تحت نظرنگاهداشتن کسی ملازمه باتوقیف اودرمحل مخصوصی بنحوی که بازداشت غیرقانونی برآن صدق کندندارد


صرف ننوشتن قسمتی ازدارائی ازطرف بازرگان ورشکسته درسیاهه دارائی ، موجب مسئولیت کیفری نیست مگراینکه سوءنیت ورشکسته دراین مورداحراز شود


دردعوی تخریب دیوار،چنانچه اختلاف درمالکیت باشدازمواردصدورقرار اناطه است


رسیدگی به اتهام سردفتراسناد رسمی با دادگاههای عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان کیفر است


قبول فروش کالای ممنوع ،ازلحاظ فروخته نشدن کالاوعملی نشدن قصدقبول کننده ،جرم محسوب نمیشود


قتل غیرعمدی وقتی موجب مسئولیت است که رابطه علیت بین عمل ونتیجه وجود داشته باشدودراین مورددادگاه بایدنظرکارشناس راکسب نماید


محکوم علیه به استناد ثبوت بی تقصیری خود میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید


درصورت اختلاف درتشخیص کاشف کالای قاچاق وتعلق حق الکشف مربوطه ، رسیدگی به موضوع بادادگاه است


صدورچک موجب مسئولیت صادرکننده آن است وهرگونه اظهاری برخلاف مفاد آن مستلزم اثبات است


درجرائمی که رسیدگی به آن درحد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک است حکم دادگاه درتعیین دیه بدون توجه بمبلغ ریالی آن ،قابل رسیدگی تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست


سرقت مال مشترک مشمول عنوان جرم سرقت نمی باشد


طبق ماده 45 مکررقانون کیفرعمومی ،درصورت وجودعلل مخففه یک درجه تخفیف جایزاست


صرف نظرکردن شاکی و یا تکذیب او از مورد شکایت موثر در قبول اعاده دادرسی نیست