×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

بزه دخالت در امر پزشکی موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی تحقی نیافت است


تبدیل نمودن حمام منزل به محل جراحی کورتاژهای غیرقانونی


اشتغال به امور پزشکی فاقد پروانه تخصص


عدم قابلیت طرح


با تبعیت دادگاه از مبانی رای دیوان عالی کشور رای صادره اصراری نخواهد بود


نظر به اینکه در تاریخ تنظیم سند عادی مربوطه مدلول ماده 19 لایحه قانونی اصلاحات ارضی لازم الرعایه بوده معلوم نیست که با رعایت آن مقررات صورت گرفته یا خیر؟


رای دادگاه بر مبنای تقسیم نامه و سازش عادی مورد تصدیق طرفین صادر شده و مفاد آن طبق ماده 630 از ق 0آ0د0م نسبت به طرفین و قائم مقام آنان نافذ و معتبر بوده و غیرقابل بوده و غیرقابل اعتراض است


با توجه به اینکه خواسته مطالبه طلب و سهم الارث و منابع حاصل از شرکت در کسب و تجارت و کلا مالی و قابل تقسیم بوده صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم طرح آن به طرفیت تمام شرکاء برخلاف قانون است


در مورد مطالبه ارثیه مادرش با توجه به اینکه مادرش در قید حیات است به وی ارتباطی ندارد


خواسته مطالبه سهم الارث ازاموال منقول وغیرمنقول به طور مطلق بوده نه مبلغ مقوم در دادخواست که به لحاظ نصاب دادگاه بوده است


قرار کارشناسی در وضع موجود به فرض تودیع دستمزد نیز موثر در مقام نبوده است زیرا کیفیت و وضع مالکیت بلامعارض موروث خواهانها می بایستی بدوا روشن و احراز شود تا نیاز به ارزیابی کارشناس باشد


خواسته خواهانها در قسمت استرداد و وضع ید آنها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک برخلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشا واحد میباشد


استنباط دادگاه مبنی بر اینکه دعوی مطروحه تقسیم ماترک می باشد صحیح بنظرنمی رسد بلکه مطالبه سهم الارث است


قانون تغییر وضعیت حقوقی چاپخانه های بزرگ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور


قانون پذیرش اصلاحیه مواد 6 و 7 کنوانسیون تالابهای مهم بین المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر) مصوب 1352


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها


قانون احداث تونل مشترک شهری


قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362


قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند