×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

چنانچه دادگاه بتقاضای خوانده وبدون دقت ،دادخواست مدعی رابعلت عدم حضورمدعی درجلسه دادگاه ابطال نماید متخلف محسوب میگردد


در صورت تعددخواندگان ،ابطال مطلق عرضحال منوط به تقاضای تمامی خواندگان است وابطال آن به صرف درخواست احدازخواندگان تخلف است


به مدعی علیه حق داده شده است چنانچه مدعی درجلسه دادگاه حاضرنشود،درخواست ابطال دادخواست مدعی رابخواهد وخودمدعی نیزدرهرمرحله مجازبه انصراف ازدعوی است


احتیاج شخصی موجر به مورداجاره تابع اوضاع واحوال مختلف است وصرف صدورحکم تخلیه به نفع موجری که دارای محل مسکونی دیگری است تخلف نیست


حاکم دادگاه میتوانددعوی مطالبه مال الاجاره راباستناداجاره نامه عادی رسیدگی کندواقدام دادگاه منافاتی باماده 48قانون ثبت ندارد


آئین نامه تعدیل مال الاجاره ها محدوداست بحدود اختیارات دکتر میلسپوکه برحسب قانون مصوب سال 1322به اواعطاءگردیده واختیارات مزبورعملابمابعدانقضاءمدت اختیارات ادامه یافته است


امین دادگاه بخش دردعوی مطالبه اجرت المثل که میزان آن مورداختلاف موجرومستاجرباشدصلاحیت رسیدگی نداردودرصورت رسیدگی تخلف است


اداره مال الاجاره ،حق رسیدگی به امرتخلیه اماکن اسیجاری ندارد و این امردرصلاحیت دادگاه بخش است


تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هرمحکمه باهمان محکمه ای است که به دعوی رسیدگی میکند


باانصرف متقاضی تحقیق محلی ازاجرای آن ،اجراءقرارتحقیقات محلی تخلف نیست


اگر مدت قرارداد اجاره زمین زراعتی منقضی شده باشد صدورحکم خلع ید مستاجر بلامانع است


تشخیص مفاد نوشته متوفی بعنوان وصیت نامه بادادگاه است واگروصیت نامه منطبق باشقوق سه گانه تنظیم وصیت نامه نباشدغیرقابل ترتیب است


چنانچه دادگاه مدنی خاص دوام زوجیت را موجب عسروحرج برای زوجه تشخیص دهد،ازموجبات طلاق خواهدبود


تصرف شریک واحداث بنادرملک مشاع بدون اجازه مالکین دیگرجایزنیست


قانون حفظ اعتباراسنادسجلی موجب عدم پذیرش دعوی اصلاح سند سجلی درحدوداین قانون درمحاکم است هرچنداین قانون درزمان رسیدگی تجدیدنظربه دعوی لازم الاجراشده باشد


چنانچه شرط ضمن قرارداد ازطرف متعهد تحقق پیدا نکند از موجبات حصول خیار و فسخ قرارداد است


دارنده سفته مستحق دریافت وجه آن است ودعوی بی اعتباری سفته بایدمستند به دلیل باشد


بعد از انقضاء مدت مزارعه ، زارع مکلف به رفع تصرف است ونمیتواند ادعای حق کارکرد داشته باشد


هزینه دادرسی پرداخت شده توسط خواهان ،خسارت محسوب و مستحق دریافت آن است


دادرسی رایگان نمیباشدوخواهان مستحق دریافت هزینه دادرسی است