×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

در اجرای ماده 235 چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدید نظراستان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره ازاین دادگاه رادارد، دیوان عالی کشور خواهد بود0


مطالبه خواسته فقط به وسیله دادخواست یا اظهارنامه ، قاطع مرورزمان است و مطالبات دولت ازبابت عواید جنگل نیز باید برهمین اساس اقدام شود و برمبنای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول نیست تا ارسال پیش آگهی موجب قطع مرورزمان شود


با حصول مرورزمان نسبت به اسناد تجاری ، دارنده اسناد فوق الذکر می تواند تا حصول مرورزمان اموال منقول وجه آن را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد ، مطالبه نماید


رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت


اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست


تقسیط مهریه در سندطلاق بدون صدور قبض اقساطی وتعیین تکلیف پرونده اجرائی


مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین محسوب نمیشود


پیشنهاد بالاترین رقم برای خرید مورد مزایده بدون ایداع وجه


بعد از صدور اجراییه محاسبه خسارت دیر کرد به عهده اجرامی باشد، لذا محاسبه خسارت دیرکرد توسط بانک نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعدازصدور اجراییه ) محمل قانونی ندارد


در انتقال اجرایی تخلیه و تحویل ملک از لوازم تملیک می باشد


برای تبدیل وثیقه ، حق الثبت اخذ نمیشود


بعد از اقدامات اجرایی ، تسعیر مجدد سکه های موضوع مهریه که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حالت اول است ، مورد ندارد


ضرورت احراز موات بودن اراضی برای تملک آن


چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت میگردد


واگذاری زمین ازسوی زمین شهری به افراد واجدشرایط به قیمت روز موافق باهدف مقنن نیست و باید برمبنای قیمت منطقه ای به افراد واگذارشود


تصدیق دونفرگواه نیزبلاشرط درردیف مستندات معتبرثبت واقعه ولادت بوده وبخشنامه خلاف این حکم غیرقانونی است


اگر در محلی دادگاه مدنی خاص دارای یک شعبه باشد ، و حکم این شعبه در دیوان کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه همان استان خواهدبود


به دعاوی ناشی از قراردادها باید بصورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی شود و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست


مجریان طرح و دستگاههای اجرائی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را بر مبنای قیمت روز تادیه نمایند


اثر قانون نسبت به آینده است و محکوم علیه حکم کیفری صادره قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نمی تواند راسا به استناد این قانون درخواست تجدیدنظر نماید