×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شرکتهائی که تمام یا بیش از50درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مستضعفان وجانبازان میباشد شرکت دولتی محسوب می شوند و شکایت آنها قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست


طبق ماده 5آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 1356کل کشور اختیارتشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین رسمی ،به شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتفویض شده و تغییرات بعدی همطرازی به کارمندان بازنشسته تسری پیدانمیکند


بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی یکباب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه ) و سیصد متربنا (اعیانی )برای هرفردحقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می باشد و داشتن و اداره هتل مشمول این معافیت نیست


شرکت نساجی مازندران واجداوصاف شرکت دولتی به کیفیت موردنظرمقنن نمی باشدوشکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست


کارمندصداوسیماکه بموجب ابلاغ شماره 472-11ب مورخ 30 11 68ازتاریخ 1 12 68بازنشسته شده است احتساب حقوق بازنشستگی اوبرمبنای مقررات قبلی آئین نامه استخدامی سازمان صداوسیما ملاک موجهی ندارد


تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368 12 13 ، مفید معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخی است که سی سال تمام کسور بازنشستگی را پرداخته باشد


گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی مستخدم و مجوزعدم پرداخت فوق العاده اضافه کاری نیست


اخذ عوارض مربوط به یک درصدتولید،مربوط به قیمت نهائی فروش محصولات صنعتی ومعدنی کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی میباشد


چنانچه کاراصلی مستخدم ازبدو خدمت عملا منشی گری وثباتی بوده و چون گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا متصدی خدمتگزاری جزء هستند لذااداره مکلف است چنین مستخدمی رابراساس اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری درگروه 2 قراردهد


کارمندان روزنامه رسمی که دراجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه کل کشور بوزارت دادگستری منتقل شده اند میتوانند ازمقررات اضافه حقوق ومزایای کارکنان مجلس شورایملی که تاتاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1349 مجلس شورایملی بتصویب رسیده است استفاده کنند


آئین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی وکاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 08 11 تصویب شده است پس از الغاء لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و حق کاردان فنی مذکور درآئین نامه موصوف کماکان معتبراست


وظیفه متصدی پست سازمانی ارزیاب در گمرک این است که اسناد و مدارک کالاهای وارده را در جهت انطباق با مقررات کنترل و ادعای عدم اطلاع از مقررات و در نتیجه صدور مجوز ترخیص کالا مسموع نبوده و خطای اداری محسوب است


بخشنامه شماره 60 09 703 8 0 مورخ 1364 4 19 فرمانده پلیس راه ژاندارمری مشعربرممنوعیت کارکنان دولت ازاشتغال به شغل رانندگی بین شهری مغایر قانون تشخیص داده وابطال میشود


احتساب برخی تعطیلات برای مستخدمین رسمی بعنوان مرخصی استحقاقی آنها خارج ازحدود اختیارهیات وزیران است


بنیاد مستضعفان واحد دولتی محسوب و شکایتش قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست


سهام شرکت آلومنیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است ولذاشکایت آن قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


طبق قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی ، طرح پرونده در هیات حل اختلاف منوط به اعتراض کتبی مودی مالیاتی است


مجوزاخذ عوارض از تولیدات کارخانه های گچ وفخاری ،موجب تسری آن بوسائل غیرضروری بسته بندی ازجمله پاکت نمیباشد


مجرد اشتغال به شغل رانندگی درشرکت دولتی موجب شمول قانون کاردر روابط فیمابین نخواهد بود


شهرداریها راسا مجازبه اخراج مستخدمی که بیش ازدوماه غیبت غیرموجه داشته است ، نمیباشند