×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری تهیه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان هرشهر،ازوظایف خاص شهرداری آن شهروتصویب آن درغیاب شورای اسلامی از ازوظایف اختصاصی وزارت کشوراست و اقدام استانداری غیرقانونی است


آراء صادره از شورای عالی ثبت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد


اقدام به ساخت داروی های گیاهی مستلزم صدور پروانه ازطرف وزارت بهداری برای اشخاص واجدصلاحیت مذکوردرقانون میباشد


کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی مجازبه واگذاری قسمتی از خیابان عمومی شهر، به اداره کل ارشاداسلامی محل نیست


تعطیل موسسه درمانی وپزشکی در تبصره 2 ماده 7 آئین نامه اجرائی ماده 8 ازصلاحیت قوه مجریه است و باطل می گردد


مستاجر ملک بعنوان یک شخص ذینفع حق اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رادارد


ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد صدور پروانه موسسات پزشکی


تصویب آئیننامه در زمینه نظارت برامورمهندسین ناظردرمورد کیفیت فنی ورعایت اصول شهرسازی ومعماری خارج ازاختیارات وزارت کشوراست


اعتراض به تصمیمات مراجع پیش بینی شده درقانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


از تاریخ تصویب ماده 41 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات اجرائی جهت وصول مالیات ها مرجع خاص تعیین گردیده و هیات حل اختلاف مالیاتی صالح است


دعوی کارمند دایر براشتباه محاسبه حقوق ، غیرقابل رسیدگی درمرجع قضائی است وخسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نمیگیرد


تصویب وصول عوارض از طرف شهرداری یا استانداری ها به عنوان قائم مقام شورای شهر ، خارج از صلاحیت مراجع مذکور است


مفاد آئین نامه انتخابات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نمیتواند امتیازی برای بعضی از نمایندگان شهرستانها قائل شود و از این جهت در قسمتی که مغایر با قانون است باطل میگردد


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مبنی بر تامین فضای سبزکناراتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده شهرها به عمق حداقل ده متر و حداکثر سی مترخارج از اختیارات قوه مجریه است


طبق قانون نظام معماری وساختمانی واصلاحیه های بعدی مهندسین دارای پروانه اشتغال ومعماران تجربی مجازبه امضای نقشه های موضوع پروانه ساختمانی هستند


اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت بعهده ستاد مرکزی واگذاری بوده وازصلاحیت مراجع قضائی خارج است


وضع عوارض باید بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بعمل آید و بخشنامه شهرداری در زمینه وصول عوارض که بدون مراعات قانون مذکور صادر شده است مخالف قانون میباشد


تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه ای تهران موضوع بخشنامه شماره 100 891مورخ 1368 7 3وزارت نیروبدون تحصیل موافقت وتصویب شورای اقتصاد فاقداعتبارووجاهت قانونی بوده وبه لحاظ خروج ازصلاحیت قانونی وزارت نیروابطال آن اعلام می گردد


به حکم تبصره 2 ماده 28قانون رسیدگی بتخلفات اداری ،اعتراض نسبت به آراء هیاتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی که بعد ازتاریخ 1365 7 2 تسلیم دیوان عدالت اداری شده است قابل استماع دردیوان نمیباشد


اراضی مزروعی برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی را ندارد و تغییرکاربری آنها به مسکونی درصلاحیت شورای عالی شهرسازی است