×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

لایحه قانون الحاق تبصره های زیر به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجه


آئین نامه وامهای مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس


آئین نامه تعیین واحد و مشخصات واحد قاچاق چوب و تسهیم وجوه حاصله از کشف قاچاق چوب


آئین نامه وامهای مربوط به ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس


اصلاحاتی در فهرست سود بازرگانی


اصلاح اساسنامه شورای عالی اقتصاد


اجرای قانون تعلیمات اجباری ابتدائی در بیست و سه نقطه کشور


شرکت دن باکستر آمریکائی - جلب و حمایت سرمایه های خارجی


آقای هانری انتوان گوبلو - جلب و حمایت سرمایه های خارجی


بودجه سال 1336 تشویق صادرات


ماده 122 آئین نامه لایحه قانونی حفاظت فنی - قسمت حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها


اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان


اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی


اصلاح مواد آئین نامه سینماها و موسسات نمایشی


تصویبنامه در مورد بازرگانان و موسساتی که نمایندگی انحصاری ورود کالائی را در ایران دارند


مقررات سهمیه واردات سال 1336


اصلاح ماده 4 آئین نامه اماکن عمومی


آئین نامه لایحه قانونی حفاظت فنی - قسمت حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها


تصویبنامه در مورد انتخاب آقای خسروانی وزیر کار و آقای دکتر محمود کشفیان وزیر مشاور به سمت نماینده تام الاختیار صاحبان سهام دولت در کلیه مجامع عمومی بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام در وزارت پست و تلگراف و تلفن