×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

دادگاه حکم بر برائت از ارتکاب قاچاق حیوانات وحشی صادر کرده است


ربا محرز نمی باشد قضیه مشارکت و سرمایه گذاری بوده و سودهای اخذ شده سود سرمایه گذاری بوده است


خصوص اعتراض ثالث خانم عالیه به توقیف سرقفلی یک باب مغازه


اختیار استرداد دعوی از ناحیه موکلین به وکیل تفویض نشده است تا وکیل بتواند با تقدیم لایحه مبادرت به استرداد دعوی نماید


خواهانها نیز دلیل مستند ومستدلی که حاکی از عدم ابلاغ و انتشار آگهی باشد به دادگاه ارائه ننمودنند


تاسیس و دایر نمودن مهد کودک خصوصی فی الواقع نوعی اشتغال به پیشه با انگیزه جلب سود و منفعت مادی شناخته می شود


خواسته ابطال اقدامات و عملیات شرکت در افزایش سرمایه


نظریه هیئت دلالت بر سبق عمران و احیاء رقبات مورد دعوی می نماید


خواهان به استناد لیستی که به امضای خوانده نرسیده مدعی جهیزیه معادل مبلغ پانصد هزار ریال شده و از شوهر سابق خود مطالبه می نماید


تقاضای تخلیه دو باب مغازه بلحاظ تعدی و تفریط - تجدیدنظر خواه حق الزحمه کارشناس را تودیع ننموده و بدون انجام کارشناسی دعوی معد برای صدور رای نیست فلذا قرار سقوط تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواه صادر می گردد


هیات علت رد در خواست خواهان را تملک ملک توسط اداره زمین شهر ی ذکر کرده و خواهان علیه اداره زمین شهری اقامه دعوی ننموده است


دعوی خلع ید - سندیکه مطابق مقررات قانونی ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود


رد دعوی بدوی راجع به بی اعتباری و ابطال وکالتنامه رسمی و سند رسمی انتقال - غبن


تعیین اجرت المثل برای زمان آینده که هنوز استحقاق موجر به دریافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجیه قانونی برخوردار نمی باشد


خواسته ابطال اجرائیه ثبتی - تقاضای صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال منافع محل تا پایان رسیدگی


قدمت کاشی کاری داخل مغازه و شکاف کلا با هم تطابق داشته و به نظر می رسد بیش از هفده سال مستاجر هیچگونه تعدی نسبت به مورد اجاره ننموده باشد


حکم به محکومیت خوانده به تحویل 102 قلم جهیزیه مندرج در سیاهه منضم دادخواست در حق خواهان صادر و اعلام می دارد


حسب قرارداد آقای خداشکر سهم خود را به شریک خود آقای احمد واگذار نموده که در این مورد اعتراض نشده است


تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا و نوسازی با التفات به احراز رابطه استیجاری و پروانه ساختمان صادره از شهرداری


دادخواست شاکی یعنی مالک عین مستاجره در مورد تخلیه مورد اجاره ، از فروعات مال مصادره شده نبوده موضوعا خارج می باشد