×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اعتراض به ماده 16 آئین نامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است


از مصادیق آرا معارض نیست


در آرا فوق الاشعار تعارضی ملاحظه نشده


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 155931 1 مورخ 1362 3 29 شورای عالی قضایی


هیات 7 نفره واگذاری زمین گنبد قابوس


هیات واگذاری زمین گنبد و گرگان (مرکز گنبد)


خواسته تقاضای نقض و ابطال رای صادره ازهیات پنج نفره زمین گنبد بشرح متن دادخواست و مستندات


خواسته - لغو و ابطال رای هیات 5 نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی گنبد و دشت گرگان


رای هیات پنج نفره موجه نیست و شکایت شاکی وارد تشخیص میشود


درخواست لغو رای هیات پنج نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی گنبد و دشت گرگان نسبت به پلاکهای ملکی شکات و ابطال اقدامات اقدامات انجام شده در جهت ابطال اسناد مالکیت


موضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای هیات منحله 5 نفری


دعوی عسر و حرج مستاجر و عدم پرداخت مال الاجاره دو مقوله جدا از هم میباشند


پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب وپیشه ، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد


در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را با اجازه مالک تبدیل به محل کسب و پیشه نموده باشد استحقاق حق کسب و پیشه را دارد


مطب پزشکان و دارالوکاله وکلای دادگستری محل کسب محسوب نمیشوند


تا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 18 قانون روابط مالک ومستاجر مصوب 1356 بتصویب نرسیده است باید با استفاده از عرف و عادت مسلم واعمال نظرکارشناسی نسبت به تعیین میزان سرقفلی اقدام نمود


حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت باحق کسب و پیشه مذکور در قانون موجر و مستاجرمتفاوت است


پرداخت حق کسب و پیشه بمالک کارخانه ای که شخصا در آن بکار اشتغال داشته است طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بلااشکال است


درمواردیکه حکم تخلیه محل کسب ، بعلت نپرداختن اجاره بهاء یا بعلت تعهدی و تفریط در عین مستاجره و یابعلت محل فسادقرار دادن عین مستاجره صادر میشود، مستاجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه راندارد


اگر مستاجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که درزمان تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی اثر است