×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اخراج کارگر از خدمت توسط کارفرما بدون وجود نظریه مثبت شورای اسلامی کارگاه مجوز قانونی ندارد


بازنشستگی مستخدمین جمعیت هلال احمر بدون نیاز به تقاضای آنان بشرط داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت با سنوات خدمت و احتساب مدت خدمت وظیفه تجویز شده است


تقاضای ابطال دستور العمل شماره 25899 - 1374 11 18 مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مورد پاداش وعیدی


آراء صادره متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نمی باشد


ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد


مراجع حل اختلاف در قانون کارایران منحصرا هیات های حل اختلاف نبوده و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف هر دو را شامل می باشد


قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید


طرف شکایت در واقع تامین اجتماعی بوده لذا ابلاغ آن به اداره کار نمی تواند ملاک و مبداء تاریخ ابلاغ در رسیدگی تجدید نظر قرار گیرد


در صورت ذکر مدت در قرارداد کار, قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود


تقاضای ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت غرامت از کارفرما


مفاد آراء شعب 6-8-20 دیوان متضمن استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در خصوص مورد مشابه نمیباشد


دستورالعمل اجرای تغییر گروه ورودی دارندگان مدارک تحصیلی تا سطح لیسانس


موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص داده نشد


استنباط متفاوت از مقررات واحد در آنها مشاهده نمیشود


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1997 1100 - 30 2 75 سازمان بیمه خدمات درمانی


آراء صادره از سایر مراجع بفرض معارض بودن قابل در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست


شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست, موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود


اظهار نظر مجدد موردی ندارد


کلیه بیمه شدگان از جمله صاحبان حرف آزاد از زمان بیمه شدن مستحق استفاده از کلیه خدمات پزشکی که وفق قسمت موخر همان ماده عبارتند از خدمات سرپائی , بیمارستان دارویی و آزمایشگاهی می باشند


قابل طرح مجدد در هیات عمومی تشخیص نگردید