×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد


تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است


رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


تمدید مدت خدمت آزمایشی ذکرشده درحکم مستخدم ،بلامانع است بشرطی که ازمدت دوسال مذکوردرقانون تجاوزنکند


وضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رود


اعتراض به حکم تعلیق صادره ازهیات پاکسازی ، قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است ومستلزم این نیست که بدوا حکم قطعی ازهیات صادر شده باشد


مدت کارآموزی قضائی کارآموزان قضائی جزءخدمت اداری آنان محسوب نمی گردد


مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد


رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد


آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال 1362 دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست


در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد


در صورتیکه مستخدم راسا توسط اداره بازنشسته شود ، اعطای چهارماه مرخصی ذخیره شده استحقاقی الزامی است