آئین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات

آئین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات

آئین-نامه-محل-تاسیس-دفاتر-مطبوعات
شماره 18151/ت 22918ه 23/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 654/10/4562/1 مورخ 22/2/1379 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377- آئین نامه محل تاسیس دفاترمطبوعات رابشرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- دفتر مطبوعات مکانی است که دارنده پروانه رسمی انتشار نشریه برای فعالیتهای مطبوعاتی بر اساس تعریفی که ازنشریات در قانون مطبوعات شده یا می شود، از آن استفاده می نماید.
تبصره 1- تشخیص محل مناسب برای استقرار دفتر مطبوعات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره 2- متقاضی باید برای اخذ مجوز تاسیس ،رونوشت سندمالکیت یا اجاره نامه ملک مورد نظر را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارائه نماید.
ماده 2- مقصوداز فعالیت شغلی مقرر در قانون ، کلیه فعالیتهایی است که قبل از مرحله چاپ هر نشریه صورت می گیرد، فعالیت بخشهای مختلف مانند هیات تحریریه ، سرویسهای خبر و گزارش ، آگهی وخدمات ، نصب واحداث سامانه های ارتباطی و خبررسانی ، بایگانی مطبوعات ، کتابخانه ، همچنین نصب سامانه های رایانه ای ، انجام عملیات فنی لیتوگرافی برای تهیه فیلم و کپی زنک ، حروفچینی و صحفه بندی از جمله مصادیق این فعالیت هاست.
ماده 3- تاسیس دفتر مطبوعات در واحدهای مسکونی مستقل ، اداری و تجاری مجاز است.
تبصره - تاسیس دفتر چندنشریه در یک واحد مسکونی مستقل یا مجتمعی که به طور کامل در اختیار مطبوعات باشد بالامانع است.
ماده 4- نصب تابلوهای راهنما به ،نظورمشخص نمودن دفترمطبوعات الزامی است به طوری که به وسیله آن محل دفتر به سادگی قابل شناسایی باشد.
ماده 5- انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفترممنوع است.
تبصره 1- در استان تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ودرسایر استانها ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در خصوص رعایت مقررات قانون یاد شده و این آئین نامه ملزم به بازرسی ازدفاتر مطبوعات هستند.
تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده موجب تذکر کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سایر استانها به صاحب امتیاز نشریه است و در صورت تکرار تخلف ، مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام اعلام می شود.
ماده 6- در صورت توقف فعالیت نشریه به حکم دادگاه یا تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات یا هر دلیل دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع را به مراجع ذیصلاح اعلام می کند تا نسبت به ممانعت از فعالیت مطبوعاتی در دفاتر یاد شده اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16429

تاریخ تصویب : 1380/03/27

تاریخ ابلاغ : 1380/05/06

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

اصلاح-ماده-37-آئین-نامه-قانون-دفتر-اسناد-رسمی

اصلاح ماده 37 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.