×

صلح املاک بدون ذکر پلاک - - تعارض سند مالکیت باسند صلح مقدم

صلح املاک بدون ذکر پلاک - - تعارض سند مالکیت باسند صلح مقدم

صلح-املاک-بدون-ذکر-پلاک-----تعارض-سند-مالکیت-باسند-صلح-مقدم
رای شماره : 251 - 01/12/1346

رای شورای عالی ثبت
یکدانگ ونیم ملکی بنام شخصی ثبت شد.اومردوورثه اومادروزوجه وپنج فرزندبودند.مادرسهم الارث خودرابدون استثناوبدون ذکرعناوین اموال ، بموجب سندرسمی به ثالثی صلح کرد.
چون سوادصلحنامه ضمیمه پرونده نبوداسنادمالکیت همه وراث صادرو داده شدجزسندمالکیت سهم مصالح مزبورکه صادرشده ولی تسلیم به اونشده است .
سپس متصالح باارائه سندصلح ،تقاضای سندمالکیت کردکه بعلت موانع ذیل ازانجام دادن تقاضای اوخودداری وکسب دستورشد:
الف - قبلابنام متصالح ،سندمالکیت صادرشده است .
ب - درمتن صلحنامه ای که ارائه شده خصوصیات موردصلح ذکرنشده است .
هیات نظارت مفادارای داد:
"چون طبق گزارش مادرمتوفی سهم الارث خودرابدون استثناصلح کرده و معذلک سندمالکیت سهم الارث مصالح ازپلاک 2321/116بنام مشارالیهاصادر شده لذادرصورت عدم اشکال وعدم تضییع حق وجلب موافقت مصالح ،اصلاح ملاحظات ثبت دفتراملاک وسندمالکیت صادرشده ،ودادن آن به متصالح منعی ندارد".
متصالح معتقداست :
اولا- سهم الارث مصالح بدون استثنابه من صلح شده است جلب موافقت مصالح معنی ندارد.
ثانیا- دستوربه جلب موافقت متصالح ،مستلزم ایرادخدشه به اعتبار سندرسمی صلح است .
رای مورخ 1/12/46شورا:
"درصورتی که صلحنامه رسمی باموردثبت منطبق واشکالی نداشته باشد توضیح مطلب درسندمالکیت خالی ازاشکال است ".
* سابقه *

***
شرح - سندمالکیتی که بنام مصالح بعدازعقدصلح صادرشدمعارض باسند رسمی صلح است (نظیراین امردررای 239گذشت )اصلاح سندمالکیت برطبق سند رسمی صلح مقدم التاریخ اشکالی ندارد.
(نظیرآرا236-239-242).
تبصره - صدورسندمالکیت باقی ورثه متوفی ازهمان ملکی که مقداری از آن موردصلح واقع شده است بعنوان ترکه متوفی ازیکطرف وصلح قدرسهم مادر متوفی ازماترک متوفی بدون استثناازطرف دیگر،دلالت میکندکه صلحنامه رسمی باموردثبت متوفی منطبق است لذااشکالی دراصلاح سندمالکیت (ویا صدورسندمالکیت جدیدبنام متصالح )بنظرنمی رسد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 309-310
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 251

تاریخ تصویب : 1346/12/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.