×

تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - تبدیل شعبه مدنی به شعبه کیفری و تکلیف پرونده های مدنی سابق در آن شعبه

تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - تبدیل شعبه مدنی به شعبه کیفری و تکلیف پرونده های مدنی سابق در آن شعبه

تغییر-عنوان-دادگاه-مدنی-بدادگاه-کیفری-درجریان-رسیدگی---تبدیل-شعبه-مدنی-به-شعبه-کیفری-و-تکلیف-پرونده-های-مدنی-سابق-در-آن-شعبه

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

151 شماره 82 هفته دادگستری صفحه 8

وزارت دادگستری در جائیکه مثلا" 5 شعبه شهرستان وجود داشته که بدعاوی جزائی و مدنی تواما" رسیدگی مینموده اند مقرر داشته که شعبه دوم و سوم منحصرا" بامور جزائی و شعب 1 و 4 و 5 منحصرا" بامور مدنی رسیدگی نمایند، چون قبلا" بشعبه دوم و سوم پرونده های حقوقی نیز ارجاع می شده و درحال حاضر تعداد معتنابهی پرونده های حقوقی در دو شعبه مزبورموجود است آیارئیس شعبه اول دادگاه شهرستان میتواند باستناد دستور فوق و بنا به مصلحت اداری از نظر پیشرفت کار پرونده های مدنی دو شعبه ای را که اختصاصا" باید بامور جزائی رسیدگی کنند اخذ و بین شعب دیگر تقسیم کند؟
پاسخ کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری :
نظر بماده 32 قانون اصول تشکیلات دادگستری که مقرر داشته (در جاهائی که محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه بهریک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی با وزارت عدلیه است )0پس ازتخصیص شعبه ای از دادگاه شهرستان بامور جزائی ارجاع پرونده های حقوقی آن شعبه بشعبه مختص امور حقوقی بلااشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 151

تاریخ تصویب : 1344/04/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.