×

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند 1-احتراما اینجانب کارمند یک ن

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند 1-احتراما اینجانب کارمند یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشم که باتقدیم این گزارش و با عنایت به ادلة موجودکه عبارت است از تصویریک نامه (این نامه بصورت فایل اسکن شده می باشد که از طریق ایمیل برای چندین نفر ارسال شده است و یک نسخه از ان به دست من رسیده که دقیقا صادر کننده وگیرندگان این ایمیل قابل شناسایی هستند)و توسط رئیس اینجانب خطاب به یکی از معاونین ان سازمان نوشته ومنتشر شده است ،موارد اعلام شکایت خود را از چهار نفر از کارکنان ان سازمان (1-نویسنده ومنتشر کننده نامه 2- مخاطب نامه 3-و4- دونفر که در متن نامه قید شده است عینا گزارش مشابهی را اعلام و نوشته اند)را که هر یک به نحوی از انحاءبا اعمال و رفتار نادرست خود و عدم رعایت موازین قانونی و نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط موجبات تضییع حقوق معنوی و مادی اینجانب را فراهم نمودندرا جهت تحقیق ورسیدگی به هیات تخلفات اداری،حراست و بازرسی سازمان مزبورارائه دادم .و درخواست تعقیب و مجازات نامبردگان به استناد قانون مورد استدعابوده است .که پیگیری های اینجانب تاکنون نتیجه ای را در بر نداشته است . قضیه نامه 2-رئیس من یک نامه وگزارش کذب و برخلاف واقع رابه قصد اضرار به من نوشته و به انگیزه هتک حیثیت اینجانب خطاب به معاون سازمان و برای سایر اشخاص نیز بوسیله اینترنت ارسال ،گزارش، اعلام ومنتشرکرده است که بدیهی است قصد ایشان تظلم و دادخواهی نبوده است وبه همین دلیل از تحویل آن به مراجع صالح وقانونی از جمله هیات رسیدگی به تخلفات اداری خود داری نمودند. زیرا ایشان با دروغ ‌پردازی‌ و نسبت‌ دادن‌ امری‌ برساخته‌ و دروغین‌ و صحنه سازی دراین گزارش کذب به منظور هتک حرمت و حیثیت من، نسبت‌ ناروا، خلاف واقع و دروغ‌ رابه‌ من داده ، موضوع و امری ارتجالی و از پیش خود ساخته را که اساسا و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است و کذب محض است رابه دروغ و برای زیان به من و با علم و اطلاع به کذب بودن آن، عالما و عامدا و با سوء نیت خاص ،‌ صراحتا‌ این عمل‌ مجرمانه‌را‌به من نسبت داده اند .لازم به توضیح است من این نامه را که نامبردگان از آنرا از چشم قانون پنهان کرده بودند پس از کشف جهت رسیدگی قانونی به حراست و هیات رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی سازمان تحویل دادم. 3-دراین نامه رئیس من به قصد اضرار به من اکاذیبی(ادعای جعل امضاءو اسناد –دستکاری صورت جلسه تحویل وتحول وجعل امضاء و غیره به شرح متن نامه ) نوشته وآنرا منتشر نموده و من را بعنوان جاعل معرفی کرده است و این گزارش در سربرگ رسمی سازمان با استفاده از عنوان رسمی و با دستخط و امضاء ایشان خطاب به معاونت صورت گرفته است . 4-همچنانکه صراحتا در این نامه سراسر کذب بیان شده است دو نفر دیگر در گزارش سراسردروغ(ادعای جعل و دستکاری صورت جلسه تحویل وتحول اداری ...) یعنی (همان ادعاهای رئیس را تایید کرده وگزارش کرده اند)بر علیه من به و معاونت سازمان ارائه داده اند . 5-این اکاذیب که تماما کذب محض بوده و صرفا به قصد اضرار و تخریب شخصیت حقیقی وحقوقی من توسط رئیس وبا دست خط شخصی ایشان نوشته و منتشر شده است و ایشان از این طریق وبا استفاده ابزاری از این نامه سراسر کذب باعث صدمات جبران ناپذیری به بنده گردید که متن نامه بخوبی بیانگر آن است. 6-از آنجایی که آبروی مسلمان به منزله خون اوست واساسا تهمت از نظر شرعی و عرفی و اخلاقی عملی زشت وناپسند و نفرت آور است . معلوم است که مقصود و منظورایشان دراین گزارش خلاف واقع بیان مطلبی سراپا دروغ برای ضرر زدن و هتک حیثیت من بوده است. جهت روشن شدن حقیقت،نظر آن مقام محترم را به نکات زیر جلب می نماید: 7-این افراد به موجب کدام قانون ومقررات سازمان گزارشهای خلاف واقع و سراسر دروغ خود راکه درهیچ مرجع قانونی و ذیصلاح رسیدگی نشده است را به مقامات رسمی در خارج از سازمان داده اند.و در نهایت از تحویل آن به مراجع صالح وقانونی از جمله هیات رسیدکی به تخلفات اداری خود داری نمودند. بدیهی است قصد ایشان تظلم و دادخواهی نبوده است. 8-پست سازمانی و شرح وظایف و تکالیف کدامیک از این افراد اجازه انتشار چنین گزارشهای سراسر کذبی را به خارج از سازمان ازجمله یک مقام رسمی را فراهم نموده است.لذاایشان در انجام وظیفه محوله تعمداً قوانین و دستورات مربوطه را نادیده گرفته و نقض نموده اند . تخریب شخصیت حقیقی و حقوقی من توسط این افراد با چه نیتی وبرای حصول به چه مقصودی انجام گرفت .؟ - دلیل آنها برای این اقدامات غیر قانونی چه بوده است ؟! - کدامیک ازاین افراد صلاحیت رسیدگی و ارائه گزارش و انتشار چنین گزارشهای راداشته اند؟! -چه دلیل ومستنداتی برای این ادعاهای کذب ارائه کرده اند؟!(دستکاری صورت جلسه تحویل وتحول اداری وادعای جعل امضاءو...).(هیچکدام از این افراد کارشناس رسمی در خصوص جعل وخط نیستند) 9-این افرادبوسیله این گزارشهای کذب وبا این رفتار غیرقانونی حیثیت و حرمت اینجانب رانزد مقامات رسمی لکه دار ساختند. 10-از انجا که دست یافتن به گزارشهای اداری و مالی سازمان در صلاحیت مقامات و مسئولین ذیصلاح در سازمان است و دست یافتن به آن جز برای عده معدودی که صلاحیت آن را دارند جایز نیست .لذا منظور ایشان از افشای این گزارشهای کذب ،اعلام و افهام آن به مقامات رسمی خارج از سازمان چه بوده است. 11-نامبردگان خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل نموده اند،با اعمال غیر قانونی و با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری خود و ارائه گزارشات کذب مستند این نامه موجبات تضییع حقوق معنوی و مادی اینجانب را فراهم نمودند. 12-نامبردگان بر طبق قانون و عرفاً مکلف به تهیه گزارش و انعکاس مطالب و وقایع فوق الاشاره به مسئولین و مراجع صالح قضایی بوده اند،اما آنها حقایق را پرده پوشی کرده و با تحریف حقیقت در گزارش و گواهی های مربوط اعمال و وقایع و مطالب کاملاً نادرست و خلاف را مورد تأیید و گزارش قرار دادند . 13-البته نامبردگان از پست سازمانی ،موقعیت ممتاز از لحاظ سطح اداری برخوردار می باشند . 14- علی هذا با عنایت به مراتب فوق وبه منظور جلوگیری از تضییح حقوق قانونی ام تلاش نمودم که موضوع از طریق قانونی و بدون توجه به موقعیت و پست سازمانی افراد فوق ونه براساس روابط بلکه براساس ضوابط پیگیری ورسیدگی شود که دراین را کاملا ناموفق بوده ام و حوزه های دریافت کننده شکایات یعنی 1-هیات تخلفات اداری،2-حراست و 3-بازرسی سازمان سکوت اختیار کرده اند . معهذا بدین وسیله از آن مقام محترم تقا ضا دارم ضمن بررسی موارد بیان شده فوق راهنماییها،رهنمودهاو ارشاد قضایی بفرمایند.

با-سلام-احتراماً-به-استحضار-می‌رساند

-1-احتراما-اینجانب-کارمند-یک-نهاد-عمومی-غیر-دولتی-می-باشم-که-باتقدیم-این-گزارش-و-با-عنایت-به-ادلة-موجودکه-عبارت-است-از-تصویریک-نامه-(این-نامه-بصورت-فایل-اسکن-شده-می-باشد-که-از-طریق-ایمیل-برای-چندین-نفر-ارسال-شده-است-و-یک-نسخه-از-ان-به-دست-من-رسیده-که-دقیقا-صادر-کننده-وگیرندگان--این-ایمیل-قابل-شناسایی-هستند)و-توسط-رئیس-اینجانب--خطاب-به-یکی-از-معاونین-ان-سازمان-نوشته-ومنتشر-شده-است-،موارد-اعلام-شکایت-خود-را-از-چهار-نفر-از-کارکنان-ان-سازمان-(1-نویسنده-ومنتشر-کننده-نامه-2--مخاطب-نامه--3-و4--دونفر-که-در-متن-نامه-قید-شده-است-عینا-گزارش-مشابهی-را-اعلام-و-نوشته-اند)را-که-هر-یک-به-نحوی-از-انحاءبا-اعمال-و-رفتار-نادرست-خود-و-عدم-رعایت-موازین-قانونی-و-نقض-عمدی-قوانین-و-مقررات-مربوط-موجبات-تضییع-حقوق-معنوی-و-مادی-اینجانب-را-فراهم-نمودندرا-جهت-تحقیق-ورسیدگی-به-هیات-تخلفات-اداری،حراست-و-بازرسی--سازمان-مزبورارائه-دادم-.و-درخواست--تعقیب-و-مجازات-نامبردگان-به-استناد-قانون-مورد-استدعابوده-است-.که-پیگیری-های-اینجانب-تاکنون-نتیجه-ای-را-در-بر-نداشته-است-.
-
قضیه-نامه-
2-رئیس-من-یک-نامه-وگزارش-کذب-و-برخلاف-واقع-رابه-قصد-اضرار-به-من-نوشته-و-به-انگیزه-هتک-حیثیت-اینجانب-خطاب-به-معاون-سازمان-و-برای-سایر-اشخاص-نیز-بوسیله-اینترنت-ارسال-،گزارش،-اعلام-ومنتشرکرده-است-که-بدیهی-است-قصد-ایشان-تظلم-و-دادخواهی-نبوده-است-وبه-همین-دلیل-از-تحویل-آن-به-مراجع-صالح-وقانونی-از-جمله-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-خود-داری-نمودند.-زیرا-ایشان-با-دروغ-‌پردازی‌-و-نسبت‌-دادن‌-امری‌-برساخته‌-و-دروغین‌-و-صحنه-سازی-دراین-گزارش-کذب-به-منظور-هتک-حرمت-و-حیثیت-من،-نسبت‌-ناروا،-خلاف-واقع-و-دروغ‌-رابه‌-من-داده-،-موضوع-و-امری-ارتجالی-و-از-پیش-خود-ساخته-را-که-اساسا-و-در-حقیقت-آن-واقعه-رخ-نداده-است-و-کذب-محض-است-رابه-دروغ-و-برای-زیان-به-من-و-با-علم-و-اطلاع-به-کذب-بودن-آن،-عالما-و-عامدا-و-با-سوء-نیت-خاص-،‌-صراحتا‌-این-عمل‌-مجرمانه‌را‌به-من-نسبت-داده-اند-.لازم-به-توضیح-است-من-این-نامه-را-که-نامبردگان-از-آنرا-از-چشم-قانون-پنهان-کرده-بودند-پس-از-کشف-جهت-رسیدگی-قانونی-به-حراست-و-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-و-بازرسی-سازمان-تحویل-دادم.
3-دراین-نامه-رئیس-من-به-قصد-اضرار-به-من-اکاذیبی(ادعای-جعل-امضاءو-اسناد-–دستکاری-صورت-جلسه-تحویل-وتحول-وجعل-امضاء-و-غیره-به-شرح-متن-نامه-)-نوشته-وآنرا-منتشر-نموده-و-من-را-بعنوان-جاعل-معرفی-کرده-است-و-این-گزارش-در-سربرگ-رسمی-سازمان-با-استفاده-از-عنوان-رسمی-و-با-دستخط-و-امضاء-ایشان-خطاب-به-معاونت-صورت-گرفته-است-.
4-همچنانکه-صراحتا-در-این-نامه-سراسر-کذب-بیان-شده-است-دو-نفر-دیگر-در-گزارش-سراسردروغ(ادعای-جعل-و-دستکاری-صورت-جلسه-تحویل-وتحول-اداری-...)-یعنی-(همان-ادعاهای-رئیس-را-تایید-کرده-وگزارش-کرده-اند)بر-علیه-من-به-و-معاونت-سازمان-ارائه-داده-اند-.
5-این-اکاذیب-که-تماما-کذب-محض-بوده-و-صرفا-به-قصد-اضرار-و-تخریب-شخصیت-حقیقی-وحقوقی-من-توسط-رئیس-وبا-دست-خط-شخصی-ایشان-نوشته-و-منتشر-شده-است--و-ایشان-از-این-طریق-وبا-استفاده-ابزاری-از-این-نامه-سراسر-کذب-باعث-صدمات-جبران-ناپذیری-به-بنده-گردید-که-متن-نامه-بخوبی-بیانگر-آن-است.-
6-از-آنجایی-که-آبروی-مسلمان-به-منزله-خون-اوست-واساسا-تهمت-از-نظر-شرعی-و-عرفی-و-اخلاقی-عملی-زشت-وناپسند-و-نفرت-آور-است-.-معلوم-است-که-مقصود-و-منظورایشان-دراین-گزارش-خلاف-واقع-بیان-مطلبی-سراپا-دروغ-برای-ضرر-زدن-و-هتک-حیثیت-من-بوده-است.-
جهت-روشن-شدن-حقیقت،نظر-آن-مقام-محترم-را-به-نکات-زیر-جلب-می-نماید:
7-این-افراد-به-موجب-کدام-قانون-ومقررات-سازمان-گزارشهای-خلاف-واقع-و-سراسر-دروغ-خود-راکه-درهیچ-مرجع-قانونی-و-ذیصلاح-رسیدگی-نشده-است-را-به-مقامات-رسمی-در-خارج-از-سازمان-داده-اند.و-در-نهایت-از-تحویل-آن-به-مراجع-صالح-وقانونی-از-جمله-هیات-رسیدکی-به-تخلفات-اداری-خود-داری-نمودند.-بدیهی-است-قصد-ایشان-تظلم-و-دادخواهی-نبوده-است.-
8-پست-سازمانی-و-شرح-وظایف-و-تکالیف-کدامیک-از-این-افراد-اجازه-انتشار-چنین-گزارشهای-سراسر-کذبی-را-به-خارج-از-سازمان-ازجمله-یک-مقام-رسمی--را-فراهم-نموده-است.لذاایشان-در-انجام-وظیفه-محوله-تعمداً-قوانین-و-دستورات-مربوطه-را-نادیده-گرفته-و-نقض-نموده-اند-.-تخریب-شخصیت-حقیقی-و-حقوقی-من-توسط-این-افراد-با-چه-نیتی-وبرای-حصول-به-چه-مقصودی-انجام-گرفت-.؟
--دلیل-آنها-برای-این-اقدامات-غیر-قانونی--چه-بوده-است-؟!
--کدامیک-ازاین-افراد-صلاحیت-رسیدگی-و-ارائه-گزارش-و-انتشار-چنین-گزارشهای-راداشته-اند؟!
-چه-دلیل-ومستنداتی-برای-این-ادعاهای-کذب-ارائه-کرده-اند؟!(دستکاری-صورت-جلسه-تحویل-وتحول-اداری-وادعای-جعل-امضاءو...).(هیچکدام-از-این-افراد-کارشناس-رسمی-در-خصوص-جعل-وخط-نیستند)
9-این-افرادبوسیله-این-گزارشهای-کذب-وبا-این-رفتار-غیرقانونی-حیثیت-و-حرمت-اینجانب-رانزد-مقامات-رسمی-لکه-دار-ساختند.-
10-از-انجا-که-دست-یافتن-به-گزارشهای-اداری-و-مالی-سازمان-در-صلاحیت-مقامات-و-مسئولین-ذیصلاح-در-سازمان-است-و-دست-یافتن-به-آن-جز-برای-عده-معدودی-که-صلاحیت-آن-را-دارند-جایز-نیست-.لذا-منظور-ایشان-از-افشای-این-گزارشهای-کذب-،اعلام-و-افهام-آن-به-مقامات-رسمی-خارج-از-سازمان-چه-بوده--است.
11-نامبردگان-خارج-از-حدود-وظیفه-و-صلاحیت-و-اختیارات-خود-عمل-نموده-اند،با-اعمال--غیر-قانونی-و-با-سوء-استفاده-از-مقام-و-موقعیت-اداری-خود-و-ارائه-گزارشات-کذب-مستند-این-نامه-موجبات-تضییع-حقوق-معنوی-و-مادی-اینجانب-را-فراهم-نمودند.-
12-نامبردگان--بر-طبق-قانون-و-عرفاً-مکلف-به-تهیه-گزارش-و-انعکاس-مطالب-و-وقایع-فوق-الاشاره-به-مسئولین-و-مراجع-صالح-قضایی-بوده-اند،اما-آنها-حقایق-را-پرده-پوشی-کرده-و-با-تحریف-حقیقت-در-گزارش-و-گواهی-های-مربوط-اعمال-و-وقایع-و-مطالب-کاملاً-نادرست-و-خلاف-را-مورد-تأیید-و-گزارش-قرار-دادند-.
13-البته-نامبردگان-از-پست-سازمانی-،موقعیت-ممتاز-از-لحاظ-سطح-اداری-برخوردار-می-باشند-.
14--علی-هذا-با-عنایت-به-مراتب-فوق-وبه-منظور-جلوگیری-از-تضییح-حقوق-قانونی-ام-تلاش-نمودم-که-موضوع-از-طریق-قانونی-و-بدون-توجه-به-موقعیت-و-پست-سازمانی-افراد-فوق-ونه-براساس-روابط-بلکه-براساس-ضوابط-پیگیری-ورسیدگی-شود-که-دراین-را-کاملا-ناموفق-بوده-ام-و-حوزه-های-دریافت-کننده-شکایات-یعنی-1-هیات-تخلفات-اداری،2-حراست-و-3-بازرسی-سازمان--سکوت-اختیار-کرده-اند-.-معهذا-بدین-وسیله-از-آن-مقام-محترم-تقا-ضا-دارم-ضمن-بررسی-موارد-بیان-شده-فوق-راهنماییها،رهنمودهاو-ارشاد-قضایی-بفرمایند.
وکیل  با سلام واحترام دوست عزیز شما می توانستید سوال خود را کمتر از 3 سطر مطرح نمایید در اکثر مواقع زیاده گوئی باعث میگردد مطلب اصلی گفتار شما گم شود ومخاطب، اصل مطلب را نفهمد. و اما راه حل : شما با طرح دعوی کیفری افترا و نشر اکاذیب به استناد مواد697 و698 قانون مجازات اسلامی در دادسرا و ارائه مدارک وشاهد و درخواست تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس ،جرم ارتکابی رئیس و آن افرادی که دست نوشته رئیس را تایید کرده اند را اثبات و آنها را محکوم می نمائید. با آرزوی حل شدن مشکل شما موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.