×

باسلام .آیا در جرائم مشمول حد مانند سرقت ؛ زنا و ... میتوان از متهم در

باسلام .آیا در جرائم مشمول حد مانند سرقت ؛ زنا و ... میتوان از متهم درخواست معرفی کفیل را نمود چنانچه پاسخ اثباتی باشد و متهم با صدور قرار قبولی کفالت آزاد ولی در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی حاضر نگردد و وجه الکفاله از کفیل اخذ شود آیا در اجرای حدود مشکلی ایجاد نمیکند

باسلام-.آیا-در-جرائم-مشمول-حد-مانند-سرقت-؛-زنا-و-...-میتوان-از-متهم-درخواست-معرفی-کفیل-را-نمود-چنانچه-پاسخ-اثباتی-باشد-و-متهم-با-صدور-قرار-قبولی-کفالت-آزاد-ولی-در-هیچیک-از-مراحل-بعدی-رسیدگی-حاضر-نگردد-و-وجه-الکفاله-از-کفیل-اخذ-شود-آیا-در-اجرای-حدود-مشکلی-ایجاد-نمیکند
وکیل  با سلام با عنایت به ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام است یا جرائمی مانند سرقت و سایر موارد ذکر شده در این ماده صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.