×

سلام یک سوال شخص A یک زمین را که قبلا مال پدرش بوده است و( از پدر وی

سلام یک سوال شخص A یک زمین را که قبلا مال پدرش بوده است و( از پدر وی مصادره شده است )، را از سازمان دولتی (اداره دارایی)اجاره کرده و در آن اعیانی ساخته، اعیانی را به شخص B فروخته و تعهد فروش عرصه را در واگذاری عرضه از طرف اداره مذکور به وی به قیمت عادلانه به خریدار داده است.B بعنوان متصرف طبق یک روند عمومی مصوبه مجلس شورا و روال قانونی سند شش دانگ گرفته است.(30 سال پیش) ۱) آیا این عمل فروشنده اعیانی A قانونی بوده است؟ ۲(اگر وی موفق شود حکم مصادره املاک پدر را باطل کند ،سرنوشت B چگونه خواهد بود؟آیا تعهد A در قبال B که بصورت قول نامه عادی بوده چه خواهد بود؟

سلام
یک-سوال
شخص-A-یک-زمین-را-که-قبلا-مال-پدرش-بوده-است-و(-از-پدر-وی-مصادره-شده-است-)،-را-از-سازمان-دولتی-(اداره-دارایی)اجاره-کرده-و-در-آن-اعیانی-ساخته،-اعیانی-را-به-شخص-B-فروخته-و-تعهد-فروش-عرصه-را-در-واگذاری-عرضه-از-طرف-اداره-مذکور-به-وی--به-قیمت-عادلانه-به-خریدار-داده-است.B-بعنوان-متصرف-طبق-یک-روند-عمومی-مصوبه-مجلس-شورا-و-روال-قانونی-سند-شش-دانگ-گرفته-است.(30-سال-پیش)
۱)-آیا-این-عمل-فروشنده-اعیانی-A-قانونی-بوده-است؟
۲(اگر-وی-موفق-شود-حکم--مصادره-املاک-پدر-را-باطل-کند-،سرنوشت-B-چگونه-خواهد-بود؟آیا-تعهد-A-در-قبال-B-که-بصورت-قول-نامه-عادی-بوده-چه-خواهد-بود؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.