×

با سلام پدر بزرگ من زمینی را با سند مشاع به صورت وکالتی خرید نموده است

با سلام پدر بزرگ من زمینی را با سند مشاع به صورت وکالتی خرید نموده است که بعد از فوتش وکالتش باطل شده است. اما فروشنده ملک وصاحب سند مشاع زمین زنده است و مشکلی با زدن زمین به نام وراث ندارد. پدر من وکالت خرید این ملک را از همه وراث به جز یکی از آنها که عمویم باشد دارد و عمویم از طریق دادگاه با حکم انحصار وراثت توانسته است، برای سهم ارث خود ازاین ملک وکالت فروش از صاحب سند بدون حضور بقیه وراث بگیرد. حال پدرم می خواهد با وکالت خریدی که بقیه وراث برحسب انحصار وراثت برای خرید این ملک دارد آن را از صاحب سند به صورت مبایعه نامه و سپس بعد از گرفتن استعلامت مربوط ملک در دفتر اسناد رسمی بخرد. آیا مشکلی با بودن این وکالت فروش برای صاحب سند و ما ایجاد نمی شود. و اگر مشکلی وجود دارد ما برای خرید این ملک چه کاری باید انجام دهیم.

با-سلام-پدر-بزرگ-من-زمینی-را-با-سند-مشاع-به-صورت-وکالتی-خرید-نموده-است-که-بعد-از-فوتش-وکالتش-باطل-شده-است.-اما-فروشنده-ملک-وصاحب-سند-مشاع-زمین-زنده-است-و-مشکلی-با-زدن-زمین-به-نام-وراث-ندارد.-پدر-من-وکالت-خرید-این-ملک-را-از-همه-وراث-به-جز-یکی-از-آنها-که-عمویم-باشد-دارد-و-عمویم-از-طریق-دادگاه-با-حکم-انحصار-وراثت-توانسته-است،-برای-سهم-ارث-خود-ازاین-ملک-وکالت-فروش-از-صاحب-سند-بدون-حضور-بقیه-وراث-بگیرد.
حال-پدرم-می-خواهد-با-وکالت-خریدی-که-بقیه-وراث-برحسب-انحصار-وراثت-برای-خرید-این-ملک-دارد-آن-را-از-صاحب-سند-به-صورت-مبایعه-نامه-و-سپس-بعد-از-گرفتن-استعلامت-مربوط-ملک-در-دفتر-اسناد-رسمی-بخرد.-آیا-مشکلی-با-بودن-این-وکالت-فروش-برای-صاحب-سند-و-ما-ایجاد-نمی-شود.-و-اگر-مشکلی-وجود-دارد-ما-برای-خرید-این-ملک-چه-کاری-باید-انجام-دهیم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.