×

پس از صدور حکم دادگاه بدوی شهرداری با استناد به همین توافقنامه که هنوز

پس از صدور حکم دادگاه بدوی شهرداری با استناد به همین توافقنامه که هنوز به تصویب شورای شهر نرسیده است تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی را نموده و متاسفانه دادگاه تجدیدنظر با استناد به همین توافقنامه ید شهرداری را مأذونه دانسته و نسبت به نقض دادنامه بدوی اقدام نموده و اینجانب را ملزم به اجرای توافقنامه دانسته است. حالیه نظر به اینکه شهرداری با استناد به اینکه شورای شهر توافقنامه را تصویب نمی نماید از انجام تعهدات ضمن توافقنامه فرار میکند اینجانب باید چه دعوایی و علیه چه کسانی مطرح نمایم در ضمن ملک کاملا در تصرف شهرداری درامده است .

پس-از-صدور-حکم-دادگاه-بدوی-شهرداری-با-استناد-به-همین-توافقنامه-که-هنوز-به-تصویب-شورای-شهر-نرسیده-است-تقاضای-تجدیدنظرخواهی-از-دادنامه-بدوی-را-نموده-و-متاسفانه-دادگاه-تجدیدنظر-با-استناد-به-همین-توافقنامه-ید-شهرداری-را-مأذونه-دانسته-و-نسبت-به-نقض-دادنامه-بدوی-اقدام-نموده-و-اینجانب-را-ملزم-به-اجرای-توافقنامه-دانسته-است.-حالیه-نظر-به-اینکه-شهرداری-با-استناد-به-اینکه-شورای-شهر-توافقنامه-را-تصویب-نمی-نماید-از-انجام-تعهدات-ضمن-توافقنامه-فرار-میکند-اینجانب-باید-چه-دعوایی-و-علیه-چه-کسانی-مطرح-نمایم-در-ضمن-ملک-کاملا-در-تصرف-شهرداری-درامده-است-.
با سلام چنانچه در توافق نامه شما ملک خود را به شهرداری واگذار نموده باشید طرح دعوی مطالبه بهای روز ملک فاقد وجاهت قانونی می باشد شما می بایستی الزام شهرداری به انجام تعهدات مندرج در توافقنامه را از دادگاه صالحه بخواهیدو چنانچه توافق نامه مذکور فاقد شرایط قانونی می باشد می توانید ابطال انرا از دادگاه بخواهید ودر صورت ابطال می توانید طرح مطالبه بهای روز ملک خود را از دادگاه بنمائید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.