×

لیست بهترین وکلای تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362 ایران

لیست-بهترین-وکلای-تخلیه-اماکن-مسکونی-مشمول-قانون-سال-1362-ایران

شناسه : 743

اماکن مسکونی که به عنوان اجاره، صلح منافع یا هر عنوان دیگری با تنظیم سند، اجاره نامه، قرارداد یا بدون تنظیم سند و به صورت شفاهی به مستاجر اجاره داده شود، مشمول قانون تخلیه اماکن مسکونی سال 1362 هستند.

قوانین تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362

کلیات قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1362

اماکن مسکونی که به عنوان اجاره، صلح منافع یا هر عنوان دیگری با تنظیم سند، اجاره نامه، قرارداد یا بدون تنظیم سند و به صورت شفاهی به مستاجر اجاره داده شود، مشمول قانون تخلیه اماکن مسکونی سال 1362 هستند.

دو مورد شامل این قانون نمی شوند:

•    اجاره با شرط حق استرداد یا معاملات رهنی.

•    خانه های سازمانی یا سایر محل های مسکونی که از طرف موسسات دولتی یا سازمان های خصوصی برای مدت معینی در اختیار کارمندان آن شرکت قرار می گیرند و قوانین فی مابین خود را شامل می شوند.

اجاره بها در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 62

اجاره بهای محل باید در اجاره نامه قید شده باشد. اگر اجاره نامه ای بین موجر و مستاجر تنظیم نگردد، اجاره بها به صورت شفاهی بین آن ها مشخص می شود. در غیر این صورت میزان اجاره بها با دخالت وکیل ملکی و دادگاه صالح تعیین خواهد شد.

مستاجر ملزم به پرداخت به پرداخت اجاره بها در موعد مقرر می باشد و در صورت عدم پرداخت موجر می تواند تا 10 روز بعد از موعد تعیین شده به دفترخانه تنظیم کننده سند جهت ارسال اختاریه به مستاجر مراجعه کند. پس از ارسال اختاریه مستاجر 10 روز فرصت پرداخت بدهی یا جلب رضایت موجر را خواهد داشت. اگر روند شکایت به دادگاه صالح برسد، مستاجر می تواند به کمک وکیل ملکی دلایل خود را برای عدم پرداخت اجاره بها به دادگاه ارائه کند.

موارد زیر به طور صریح باید در اجاره نامه قید شوند:

•    محل اقامت موجر

•    نشانی کامل محل اجاره

•    اجاره بها و نحوه و شرایط پرداخت آن

•    اشاره به اینکه آیا مستاجر قادر به انتقال محل به غیر هست یا نه

•    تعهد مستاجر نسبت به تخلیه محل پس از انقضای تاریخ اجاره نامه

•    حق فسخ موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها و یا بی تعهدی مستاجر نسبت به سایر شروط اجاره نامه

حق فسخ در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲

مستاجر در موارد زیر حق فسخ اجاره را خواهد داشت:

•    در صورتی که مورد اجاره با شرح آن در اجاره نامه منطبق نباشد.

•    در مواردی که مطابق با اجاره نامه شرایط حق فسخ مستاجر به وجود آید.

•    زمانی که مورد اجاره به نحوی تخریب شود که قادر به تعمیر آن نباشد.

هرگاه مستاجر به علت انقضای تاریخ اجاره یا موارد حق فسخ، محل اجاره را تخلیه کرده و موجر از تحویل محل اجاره امتناع کند، مستاجر می تواند به کمک وکیل ملکی به دادگاه صالح مراجعه و تخلیه کامل محل اجاره را اعلام نماید.

موجر می تواند در موارد زیر حکم تخلیه مستاجر را قبل از زمان تعیین شده برای تخلیه از دادگاه دریافت کند:

•    در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و محل اجاره را به دیگری واگذار کند.

•    اگر از محل اجاره برخلاف موارد ذکر شده در اجاره نامه استفاده شود.

•    زمانی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بر اساس شرایط ذکر شده در اجاره نامه امتناع کند.

•    اگر مستاجر محل اجاره را برای مقاصد فساد مورد استفاده قرار دهد.

لیست بهترین وکلای تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362 ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.