×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

خلع ید - اجرت المثل - ادعای مشارکت در مال غیرمنقول


ابطال اجرائیه مربوط به تعهد خدمت


اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران


وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی میتوانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند


ابطال بخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی در مورد تعیین قیمت منطقه ای اراضی


لغو آئین نامه 59 4 14 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران


قانون تربیت مامای روستائی


قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی


قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها


قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الغا معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه 1343 و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه به بالا


قانون تصویب عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه و دولت پادشاهی عراق


قانون تصویب عهدنامه سرحدی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق


قانون تصویب عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق


قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق


قانون اجازه الحاق دولت ایران به پیمان همکاری متقابل منعقده بین دولتین عراق و ترکیه


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون اصلاح ماده 9 اساسنامه بانک کشاورزی ایران


قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران