×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

برای تحقق بزه خیانت در امانت سپردن و تحویل دادن ضرورت دارددر مانحن فیه متهم چکها را پیدا کرده است چون چکها بوی سپرده نشده تا استفاده از آن بضرر صاحبش خیانت در امانت تلقی شود


متهم یک دستگاه جاروبرقی در جزیره قشم تحویل گرفته تا در تهران مسترد دارد لکن اقدام به فروش آن نموده است و بدین ترتیب مرتکب خیانت در امانت شده است


در تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشدباید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود


عنصر ضرر در موضوع متصور نیست ومضافا به اینکه عمل مذکورمتوجه تجدیدنظرخواه نبوده تا بتوان بعنوان شاکی اقامه دعوی نماید


با توجه به انطباق موضوع بزه و شخصیت متهم با مصادیق بندالف و بند ب ماده 25ق 0م 0ا قرار تعلیق مجازات تعیین شده به مدت سه سال نیز صادر و اعلام می نماید


با توجه به اینکه جرم انتسابی در جهت شرایط و اوضاع واحوال خاصی محقق گردیده است متهم را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص می دهد


بزه در حد تفخیذ تشخیص می شود


امارات و قرائن قویه بلامعارض مفید علم بر انجام عمل تفخیذ از ناحیه متهم وجود دارد و دلیل قطعی خلاف امارات ارائه نشده و حجیت امارات مقدم بر بینات است


علم شخص قاضی به عنوان طریق اثبات تفخیذ


مجازات قتل و انفصال دائم از خدمات دولتی به جرم لواط مکرر


علم قاضی به حصول لواط به نحو ایقاب متعارف نیست حکم به قتل متهم به صورت پرتاب از بلندی نقض می گردد


دادگاه متهم رابه اعدام به وسیله چوبه دار محکوم نموده لکن دیوان ادعای حصول علم به لواط ایقابی را متعارف ندانسته و حکم را نقض نموده است


بعلت تناقض بین اظهارات شاکی و شهود برائت صادر می شود


کسی که مسئول اعمالش نباشد محکومیت او آن هم به این شدت محل تامل است


متهمان اقاریر قبلی خود را به لحاظ نداشتن اختیار فاقد اعتبار دانسته اند


دادگاه مطابق ماده 146 ق ح فاعل را مختارندانسته ودیوان حکم را نقض کرده است


عملی که در حکم دادگاه محرز تشخیص داده مشخص نیست !


به لحاظ عدم وجود نصاب اقرارموجب حد تعزیرمی گردد


از مصادیق ماده 115 قانون م ا


حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع ثابت می شود اقرار غیر ازمحضر دادگاه مغایر با نص قانون است