×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شهادت از دلایل اثبات وقاطع دعوی است و نظریه کارشناسان از امارات محسوب است و از بین آن دو اولویت با شهادت شهوداست


صاحب چک به هر نیت و منظوری که چک صادر کند و چک از بانک مرجوع گردد صادرکننده چک قانونا باید تحت تعقیب قرار گیرد


صادره کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد


صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از پرداخت وجه آن خودداری نماید(نداشتن مهر)


دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشدبدون دلیل ترتیب اثر ندهد


قانون امورحسبی


با توجه به قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق ظهرنویسی از دارنده چک ساقط شده است


چک به استناد ماده 2 قانون صدور چک ازجمله اسناد لازم الاجرامی باشد


چون چکهای تضمینی صحیح صادر گردیده و عملیاتی که برای وصول وجوه صورت گرفته ، دنباله استفاده از مال مسروقه تلقی شده جرم جداگانه محسوب نمی گردد


با توجه به اینکه سه فقره از چکهای مسافرتی در تهران به حیطه وصول درآمده است قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی تهران محل وقوع بزه صادر گردیده تایید شده است


درخصوص جعل واستفاده از(چک مسافرتی ) مجعول - اقامت غیرمجاز


تقاضای بازنشستگی مستخدم که استنادماده 74قانون استخدام کشوری صورت گرفته است ،اداره بازنشستگی نمیتواندبه استنادماده 75وی رابازنشسته نماید


درصورت موافقت وزارت متبوعه مستخدم ،اداره بازنشستگی با پرداخت فوق العاده ثابت نمیتواندمخالفت نماید


رویه دیوان کشوردرموردمخالفت اداره بازنشستگی باترفیع پایه کارمند قضایی موضوع ماده 40قانون استخدام قضات


مدتی ازخدمت کارمندکه قبل ازسن هیجده سالگی میباشدجزوسابقه خدمت بازنشستگی محسوب میشود


درصورت مخالفت شورای اسلامی کاربااخراج کارگر،مرجع رسیدگی به شکایت کارفرما، دادگاه حقوقی یک است


الحاقیه های شماره 1 و 2 قرارداد شماره 3 مورخ 1350 5 25 منعقد بین تراکتورسازی ایران (شرکت سهامی خاص ) و شرکت دولتی بازرگانی خارجی اوزین اکسپورت ایمپورت رومانی


تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه ناقض تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 1335درموردتبدیل رتبه اداری لیسانسیه هابه رتبه قضائی نیست


متهمین محل اقامت جدیدخود را اطلاع نداده اند لذا ابلاغ به نشاتی سابق فانونی است


کارمندان خرید خدمت که دارای مشاغل کارگری نباشند مشمول قانون کار نیستند