×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

جعل امضاء و خطوط همسر


جعل امضای مسئولین و افراد عادی


جعل کارت پایان خدمت و الصاق عکس خود به جای عکس برادرش


شرکت در جعل اسناد دولتی ، گذرنامه وگواهی نامه


جعل دو نامه از طرف اداره آموزش و پرورش استان


رای دادگاه بایدمستدل باشدودرغیراینصورت موجب تخلف انتظامی است


همینقدر که قاضی دیگری که شانا وقانونا درمقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد مرجع تجدیدنظررا راسا به اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مکلف می نماید


دردعوی قتل عمداگردادگاه نوع قتل راغیرعمدتشخیص دهد مرجع تجدید نظردیوان عالی کشوراست


ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضا دیه تعیین نشده باشد0 درشکستگی استخوان هرچندبهبودی پیداکرده باشد دیه باید پرداخت شود


مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است


دعاوی اقامه شده توسط شرکتهای دولتی به طرفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد


تحقیق از دو نفر مطلع پیرامون روشن شدن موضوع انجام نگرفته و صدور حکم برائت فاقد وجاهت قانونی است


پذیرش درخواست اعاده دادرسی در حکم قطعیت یافته خیانت درامانت


احراز دادگاه نسبت به موضوع خیانت در امانت درست است لکن با بودن قانون مخصوص یعنی ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امرحمل و نقل کالا،استناد به ماده 119 قانون تعزیرات درست نیست


با عدم تحویل کالا توسط راننده تریلی به مقصد است که ید امانی تبدیل به ید خائنانه می شود و جرم خیانت در امانت تحقق پیدا می کند، در نتیجه دادگاه محل مقصد صالح به رسیدگی است


متهم سمت امین را داشته ومجموع اعمال ارتکابی متهم از مصادیق بارز خیانت در امانت بوده نه کلاهبرداری بنابراین اعمال مقررات تعدد جرم وجاهت قانون ندارد


بر فرض تخلف از توافق ، عنوان اتهام ، خیانت در امانت است نه شرکت در کلاهبرداری


قاعده جمع مجازاتها و تعدد جرم خیانت در امانت و سایر جرایم


اجرت المثل - رجوع ضمنی از حبس مطلق انتقال عین و منافع و حفظ حق انتفاع


آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری