×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

صلاحیت شعبه عالی تجدیدنظرصرفا در محدوده آرای قطعی خلاف قانون صادره از شعب تعزیرات حکومتی است


تجویز استفاده شعب تعزیرات از مقررات تخفیف مجازات و تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تبدیل مجازات


باتوجه به امانی بودن ید شرکتهای تعاونی ، گرانفروشی فیمابین اتحادیه و تعاونیهامصداق ندارد


مجازاتهای مقرر در ماده 18 قابل اعمال برمتخلفین کلیه موسسات و نظامی می باشد


اتهام اخفاء و امتناع از عرضه در زمان تخلیه کالا درانبارمصداق ندارد


عرضه خارج ازشبکه در صورتی محقق است که فروشنده ازمراجع ذیربط سهمیه دریافت نموده باشد


درج قیمت وصدورفاکتورتوسط سازندگان درب وپنجره آهنی الزامی نیست


فروش میلگرد غیراستاندارد به قیمت تعیین شده کم فروشی و تقلب درکسب نمی باشد


مصوبات ستاد تنظیم بازار حاکم بر تصمیمات کمیسیون نرخ گذاری تاسیسات اقامتی است


اطلاق گرانفروشی فیمابین اتحادیه وشرکتهای تعاونی مصداق ندارد


درج قیمت بالاترازنرخ مصوب ،مقدمه گرانفروشی است وعنوان مستقل ندارد


هزینه نمودن اعتبارات مصرف نشده سال 1367درسال 1368تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی محسوب است


اگرسرپرست اجرای احکام به استناد بند 5 ماده 23 ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی نموده باشد،کسب نظردادستان کل کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی ضروری است


در امور کیفری درصورت تسلیم درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده رای درخواست بایستی با صدور قرارعدم صلاحیت به دیوان عالی کشورارسال شود


جرم انتقال مال غیرکه در تاریخ 1355 3 22 صورت گرفته مشمول عفو عمومی مورخه 1358 2 18 بوده وقرارموقوفی تعقیب صادرمیشود


اگرفروشنده بااختیار تفویضی از مالک اقدام به فروش ملک نموده باشد عملش جرم نیست


درفاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع دردست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده دراجاره دادن ملک دراین مدت خیانت در امانت بوده وفروش مال غیرازجهت انتقال منفعت نیست


درفاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع دردست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده دراجاره دادن ملک دراین مدت خیانت در امانت بوده وفروش مال غیرازجهت انتقال منفعت نیست


اگرفروشنده ازطرف مالک ماذون نباشدعملش عنوان انتقال مال غیر است


اگرفروشنده ازطرف مالک ماذون نباشدعملش عنوان انتقال مال غیراست