×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

سهم الارث زوجه از قنات


ارث زن مطلقه - حقوق وظیفه زن مطلقه


مستحق للغیر بودن مبیع - ایادی متعدد


باز کردن پنجره بخانه همسایه


حفر چاه نیمه عمیق در ملک غیر


حریم چاههایی که در خانه هاحفرمیشود


تاریخ قابل اجرا بودن تصویبنامه


تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ی ایرانیان خارج از کشور


براساس شرائط عمومی پیمان چنانچه مبلغ ضمانت نامه ها بیش ازبدهی پیمانکاربه کارفرماباشدضمانت نامه هانسبت به مازادبدهی قابل ابطال هستند


موضوع اعتبار قضیه مختومه را یافته تجدید مطلع نسبت به آن جایز نیست


دعوی به عنوان خلع ید و به ادعای مالکیت اقامه گردیده و مستند آن سند عادی است و به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت اعتبار قانونی در دعوای خلع ید ندارد


در قرارداد مزبور خوانده صاحب کار معرفی شده است و تصریح شده است که پیمانکار اجرت خود را از او دریافت و بنا را تحویل او نماید با این وصف خوانده دعوی مجاز در احداث اعیانی به مالکیت خود بوده است نتیجتا خلع ید او صورت قانونی ندارد


اعیانهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلق به آنان است برخلاف قاعده اعتبار قضیه محکوم بها قابل قبول نمیباشد


به استناد ملاک مادتین 581 و 582 ق 0 م حکم به قلع و قمع مستحدثات احداث شده صادر می گردد


در صورتی که مالکیت خواهانها برای دادگاه ثابت نگردیده حق این بود که وارد ماهیت دعوی نمی شد و رسیدگی ماهوی نمی کرد و به صدور قرار برای حفظ حقوق خواهانها اکتفا می کرد


قیدکلمه ابرام دررای شعبه دیوان اشعاربه این دارد که شعبه دادنامه راحکم تلقی وآنراابرام نموده است اقدام دادگاه درصدورحکم مجددموجه نبوده است


تخلیه اماکن ورزشی متعلق به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان باتوجه به قانون تخلیه واحدهای آموزشی آموزش وپرورش مصوب 1367


ضبط وفروش دامهای مازاد برظرفیت مراتع به نفع دامداران موضوع ماده (44)مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگهاومراتع


مجوزملی کردن منابع جنگلی که دررژیم سابق تصرف واحیاءشده اند


واگذاری قطعی اراضی مورد نظرمرکز توسعه صادرات ایران به سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران