×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

دعوی تعدیل مال الاجاره غیرمالی ، ولی مطالبه مال الاجاره یا مابه التفاوت آن مالی است


حکم به بطلان دعوی صحیح است نه (حکم به رد دعوی )


دولت از پرداخت خسارت احتمالی معاف نیست


دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است


درصورت فوت یکی ازاصحاب دعوی شناسائی و معرفی جانشین متوفی کافی بوده ونیازی به ارائه گواهی انحصاروراثت نیست


پرداخت طلب بستانکاران از دیه بلامانع است


بافوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود،وراث قائم مقام متوفی خواهند بود


پروانه کسب جزء ماترک است


لزوم درج آیین نامه ها وتصویب نامه ها در روزنامه رسمی


دکه داران بایستی پروانه کسب تحصیل کنند


دکه دار، فرد صنفی به شمار می رود


مرجع اجرای دستور موقت دادگاهی است که آن راصادرنموده است


قانونگذار چتر حمایت بیمه را از روی سرکسانی که وسائط نقلیه رامن غیرحق متصرف می شود یا بدون گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند برداشته است


برای اجرای احکامی که درباره اسناد سجلی خصوصا ابطال شناسامه و صدور شناسنامه جدید صادر می شود نیاز به صدور اجرائیه نیست


سبب رد مشاور دادگاه حقوقی یک در دادگاه عمومی


صرف مشاع بودن ملک مانع صدور حکم قلع وقمع مستحدثاتی که غاصبانه در آن ایجاد شده است نخواهدبود


منظور از تنبه مذکور در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که اشتباه به قدری بین و آشکار باشد که اگربه قاضی تذکر داده شود، متنبه گردد و لازم نیست که این تنبه فعلیت وتحقق پیدابکند


دیه جزء ماترک متوفی محسوب می شودوپرداخت دیون متوفی ازآن بلامانع است


تقسیم ملک از وقف جایزاست


مقررات ماده 83 در مورد ابلاغ